Sobota 30 Maja 2020r. - 151 dz. roku,  Imieniny: Ferdynanda, Zyndrama

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 08.09.07 - 18:35     Czytano: [3848]

Dział: Interwencje

SOW składa zawiadomienie o...

popełnieniu przestępstwa
Sz. Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny RP
Al. Ujazdowskie 11 Warszawa

(przyjęto 20 sierpnia 2007 r.)

Zarząd Główny Stowarzyszenia Ofiar Wojny (SOW) otrzymał za pośrednictwem Internetu, tekst listu (opublikowanego też w innych czasopismach), który to list został wysłany do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej – dr Jarosława Kaczyńskiego w sprawie; przyspieszenia prac nad ustawą dotyczącą wypłacania ekwiwalentu „ofiarom przeszłych prześladowań” za „bezprawną konfiskatę własności w czasach Holokaustu i komunizmu”, „szczególnie dla starszych ofiar oraz członków ich rodzin” na skutek ...”politycznych i religijnych prześladowań jakie ich spotkały” w Polsce.

Wysokość tych ekwiwalentów i roszczeń w stosunku do Polski została określona przez organizacje żydowskie w USA na kwotę 65. miliardów dolarów.

Z listu, który podpisało 10 znaczących polityków z USA (w tym senatorów), łącznie z Hillary Rodham Clinton (obywatelką amerykańską żydowskiego pochodzenia) wynika, iż Premier Rządu RP obiecał, że „sprawy te będą uregulowane prawnie w 2007r.”, dlatego też żydowscy sygnatariusze listu przypominają Premierowi Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o złożonej obietnicy i ponaglają do jej pilnej realizacji w celu wypłacenia rekompensat dla „ofiar przeszłych prześladowań jakie ich spotkały” - ma się rozumieć, że oczywiście w Polsce, z przyczyn „politycznych i religijnych prześladowań”!???

Z treści listu wynika wprost, że sprawcami bezprawnej „konfiskaty własności w czasach Holokaustu i komunizmu” oraz „politycznych i religijnych prześladowań” (ofiar o nieokreślonej narodowości) były suwerenne władze Polski i obecny rząd RP jest za to w pełni odpowiedzialny, gdyż Polki i Polacy żyli wówczas w wolnym, demokratycznym i własnym państwie. Nic nie wspomina się o tym, że Polska była w tym czasie - zgodnie z rzeczywistością - pod obcymi zbrodniczymi okupacjami – niemiecką i sowiecką.

Treść omawianego listu wyjątkowo zbulwersowała nas i naszych Członków ze Stowarzyszenia Ofiar Wojny. Poza tym, wyczerpuje ona znamiona art. 132a, 133 oraz art. 128, 286 Kodeksu Karnego i stąd przedmiotowe zawiadomienie.

Stowarzyszenie Ofiar Wojny (SOW) jest szczególnie zainteresowane ściganiem takich przestępstw ze względu na charakter swojej działalności statutowej i w imię wypełnienia obowiązku patriotycznego i obywatelskiego kierujemy to powiadomienie o popełnionym przestępstwie, które podlega ściganiu sprawców z urzędu - w świetle nw. artykułów obowiązującego w Polsce Kodeksu Karnego (KK).

Kto publicznie pomawia Naród Polski o udział, organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (dodany z dniem 15 marca 2007 r. – Dz. U. z 2007 r. Nr 218, poz.1592).

Art. 133 KK stanowi; Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczypospolitą Polską – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

I). Przepisy te „chronią przed naruszeniem cześć oraz szacunek należne Narodowi oraz Rzeczpospolitej Polskiej”. Dlatego też, obciążanie Narodu Polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej, Polek i Polaków odpowiedzialnością za udział w zbrodni popełnionej przez Niemców w formie Holokaustu na 54 Narodach Świata (w tym na Polkach i Polakach i obywatelach polskich) oraz o udział w zbrodniach komunistycznych popełnionych przez sowieckich rezydentów sprawujących władzę w Polsce okupowanej przez Związek Sowiecki po 1944r. – nie mogą pozostać bez zdecydowanej reakcji ze strony władz konstytucyjnych i organów ścigania Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiedzialność prawną, materialną i moralną za te zbrodnie ponoszą; Niemcy, Związek Sowiecki i jego rezydenci – faktyczni rządcy i okupanci Polski po 1944/45r. oraz tzw. alianci z okresu II wojny światowej.

II). Treść i forma listu jest ponadto, bezprecedensowym aktem wtrącania się przedstawicieli władz obcego państwa w sprawy innego kraju oraz stanowi wyjątkowo ohydne zakłamanie prawdy historycznej. Strona prawna to – bezpodstawne obarczenie Polski, Polek i Polaków odpowiedzialnością za skutki i zbrodnie dokonane przez Niemców na terenie Polski okupowanej przez zbrodniczą nazistowską III Rzeszę niemiecką – winną ludobójstwa (w latach 1939-1945) oraz przez „żydowskich i komunistycznych sowieckich funkcjonariuszy” i ich potomków (w latach 1944-2007).

Dla przypomnienia założeń i planów hitlerowskich Niemiec w stosunku do Słowian, a zwłaszcza Polek i Polaków – przywołamy w tym miejscu dyrektywę kanclerza Niemiec Adolfa Hitlera z dnia 22 VIII 1939r., wydaną dla wojsk niemieckich w przeddzień ich zbrojnego, „zbrodniczego najazdu” na Polskę, który nastąpił w dniu 1. 09. 1939r .

„Wydałem rozkaz zabijania bez litości i bez miłosierdzia, mężczyzn, kobiet i dzieci, polskiej mowy i polskiego pochodzenia. Tylko w ten sposób zdobędziemy potrzebną nam przestrzeń życiową.
Polska będzie w y l u d n i o n a i z a s i e d l o n a Niemcami”.


Należy przytoczyć ponadto istotny fakt, że „żydowscy szantażyści z USA” w sądzie w Nowym Jorku przegrali sprawę przeciwko Polsce 5 o „odszkodowania”, miejscu szczególnie uprzywilejowanym dla mniejszości żydowskiej. (Sygn. Akt. 02 – 7844. Wyrok został wydany w dniu 3 marca 2006r.)

Obecnie więc próbują wyłudzić pieniądze od Polski w inny sposób, czego dowodem jest przygotowywana ustawa wg druku sejmowego 133, (którą zajmuje się „specjalna do tego celu powołana komisja” w Sejmie RP) oraz bezpośrednie naciski na Rząd RP (przyjazd delegacji żydowskich do Polski w 2007r.) i mobilizacja polityków z USA do popierania ich kryminalnych żądań opartych o „wyssane z palca wyliczenia”. Projektowana ustawa wg druku sejmowego 133, przewiduje również tzw. rekompensaty dla wysiedlonych z terenów wschodnich Polski - w ramach tzw. „akcji Wisła”.

Bo jak inaczej można – w świetle art. 132a i 133 KK - określić żądanie wypłacenia kwot idących w dziesiątki miliardów dolarów, bez przywołania odpowiednich przepisów prawa międzynarodowego, załączenia przynajmniej informacji o sposobie ich wyliczenia i źródłach stanowiących podstawę do tych obliczeń, nie mówiąc o nieustannym utajnianiu spraw odszkodowawczych dla Żydów, włącznie z wysokością kwot wypłacanych im nie tylko przez Niemcy.

W kontekście omawianych żądań odszkodowawczych w stosunku do Polski w wysokości 65. miliardów dolarów, koniecznym jest wyjaśnienie spraw dot. nagminnej kolaboracji Żydów z Niemcami hitlerowskimi i Sowietami i pozbawienie wielu z nich - za współpracę z okupantami Polski - m. in. obywatelstwa polskiego przez sądy PRL.

Pomijając kwestie podstaw prawnych tego „roszczenia”, których nie sposób gdziekolwiek się doszukać, sygnatariusze z USA, w liście mylą w sposób zamierzony i świadomy POLSKĘ - OFIARĘ ‘przestępczego najazdu’, agresji i okupacji niemieckiej w czasach Holokaustu z AGRESOREM, którym były nazistowskie NIEMCY – sprawca zbrodniczego Holokaustu na naradach świata, w tym na Polkach i Polakach oraz obywatelach polskich. To samo dotyczy okupanta sowieckiego i jego rezydentów w Polsce – sprawców przestępstw z czasów zbrodniczego komunizmu.

Sygnatariusze listu nie uważają za stosowne podnieść kwestii odszkodowawczych w stosunku do spadkobiercy prawnego zbrodniczej nazistowskiej III Rzeszy niemieckiej, czyli obecnej Republiki Federalnej Niemiec – odpowiedzialnej za wszystkie następstwa wynikłe ze zbrodni popełnionych przez nazistowską III Rzeszę niemiecką i jej funkcjonariuszy, a podnoszą je w stosunku do Polski, Polek i Polaków, którzy padli OFIARĄ tych zbrodni i agresji.

W związku z tym, uważamy za konieczne i właściwe, aby część naszego zawiadomienia – w celu uświadomienia amerykańskim sygnatariuszom listu i innym ignorantom, którzy popierają ‘żądania żydowskich szantażystów z USA’ - była poświęcona omówieniu tych żądań w świetle tylko niektórych przepisów obowiązującego prawa międzynarodowego i wskazywała na adresata, do którego należy kierować wszelkie pretensje o odszkodowania, rekompensaty czy ’ekwiwalenty’ z tytułu zbrodni popełnionych „w czasach Holokaustu i komunizmu” i za tzw. bezprawną konfiskatę własności.

Dla uniknięcia wątpliwości, przypominamy i definiujemy precyzyjnie historyczny bezsporny fakt, że ‘w okresie Holokaustu i komunizmu’ Polska znajdowała się pod okupacją i była zniewolona. Agresorami i okupantami, odpowiedzialnymi za zniewolenie Polek i Polaków - były Niemcy i Związek Sowiecki, a za zbrodnie popełnione przez funkcjonariuszy tych państw i ich rezydentów sprawujących władzę nad Polską z ich nadania – odpowiadają ich obecni następcy prawni (jak napisano wyżej).

Pomawianie Polski, Polek i Polaków o popełnienie zbrodni Holokaustu na ponad 54 Narodach świata i popełnienie zbrodni komunistycznych - jest przestępstwem w rozumieniu art. 132a i 133 polskiego Kodeksu Karnego. A żądania wypłacenia odszkodowań przez Państwo Polskie - OFIARĘ tego niemieckiego ‘przestępczego najazdu’ i okupacji – jest szalbierstwem niespotykanym w dotychczasowych dziejach ludzkości.

Uzasadnieniem dla powyższego, będą poniższe wywody oparte o publikacje opracowaną przez prof. prawa międzynarodowego dr hab. Alfonsa Klafkowskiego pt. ‘Problematyka indywidualnych odszkodowań wojennych w związku z II wojną światową’, której wydawcą i sponsorem był w roku 1991 mgr praw Mieczysław Janosz, ówczesny i obecny prezes Stowarzyszenia Ofiar Wojny.

1). ‘Odszkodowania wojenne oraz roszczenia osób cywilnych są skierowane do b. Rzeszy Niemieckiej, określonej w aktach prawa międzynarodowego od dnia 9. V. 1945r. terminem „Niemcy jako całość”. Termin ten obejmuje początkowo cztery strefy okupacyjne, a następnie dwa państwa niemieckie, a więc RFN i NRD. W ten sposób określony został jeden z głównych adresatów polskich roszczeń o odszkodowania wojenne...

Obecnie, po dniu 3. X. 1990r. „Niemcy jako całość” obejmują już bez żadnych zastrzeżeń RFN i NRD. Nie ulega więc wątpliwości, że oba te państwa odpowiadają za szkody wojenne wyrządzone Polsce’...
(Str. 36) oraz Polkom i Polakom i obywatelom polskim innych narodowości w czasie II wojny światowej.

2). Zgodnie z prawem międzynarodowym ‘Rejestracja szkód wojennych należy do władz państwowych’. (Str. 8)

Powstaje zasadnicze pytanie - jaki to rząd i jakiego kraju przekazał ‘szantażystom z organizacji żydowskich z USA’ - dokumenty dotyczące zarejestrowanych szkód i obliczenia dotyczące strat wojennych poniesionych przez Żydów w okupowanej Polsce w czasie niemieckiego Holokaustu na narodach świata i komunizmu, który został narzuconego krajom Europy Wschodniej przez Związek Sowiecki - nazwany przez Prezydenta USA R. Regana - Imperium Szatana. Z upoważnienia jakiego rządu, jakiego to kraju (?!) – występują ‘żydowscy szantażyści’ i popierający ich politycy z USA.

Kto określił Polskę jako agresora zobowiązanego do naprawienia szkód wojennych ofiarom zbrodniczego niemieckiego najazdu na Polskę. Czyżby Polacy sami dokonali agresji na Polskę w 1939r. i potem ją okupowali?!!!

3). Obowiązujący zapis z Konwencji Haskiej IV z dnia 18. X. 1907r. w art. 3 stanowi; ‘Strona wojująca, która naruszyła postanowienia powyższego Regulaminu, będzie obowiązana do odszkodowania... Będzie ona odpowiedzialna za każdy czyn osób wchodzących w skład jej sił zbrojnych’. (Str. 18)

‘Odpowiedzialność za szkody ponosi państwo, jego siły zbrojne oraz wszelkie organy państwowe, jak również osoby fizyczne. Wynika to z określenia „strona wojująca”, zawartego w’ ww. art. 3.
(Str. 18)

Międzynarodowy Trybunał Wojenny przeciwko głównym niemieckim zbrodniarzom wojennym z okresu II wojny światowej zawarł w wyroku zapis o następującej treści;

‘Okupacja Polski określona jest w tym wyroku jako zbrodnia wojenna, która „..nie mogła być i nie była okupacją w prawnym tego słowa znaczeniu, ale była bezprawnym zawładnięciem cudzym terytorium drogą gwałtu i przymusu’”. (Str. 18)

Podobnie interpretuje postanowienia Konwencji Haskiej IV Wyrok Najwyższego Trybunału Narodowego z dnia 9. VIII. 1946r., który stwierdza, że

- ‘...wojna polsko-niemiecka nie była wojną w rozumieniu prawa międzynarodowego, tylko najazdem przestępczym na Polskę i złamaniem obowiązujących traktatów międzynarodowych’. (Str. 18)

‘Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11. X. 1949r. stwierdza, że Konwencja Haska IV

- „...obowiązuje w każdej okupacji, nawet okupacji bezprawnej jaką była okupacja niemiecka w Polsce...”.
(Str. 18)

4). Obowiązek restytucji mienia wyjaśnia Art. 75 ‘Traktatu pokoju z Włochami’ powołując się na ‘Deklarację Narodów Zjednoczonych z dnia 5. I. 1943r’. gdzie zapisano, że (Str. 30)

- ‘Obowiązek restytucji dotyczy wszystkich dóbr, które zostały zagrabione z terytorium jednego z Narodów Zjednoczonych „...bez względu na to, drogą jakich dalszych transakcji dobra te znalazły się w rękach ich obecnego posiadacza”. Traktat pokoju z Włochami... powołuje się we wstępie na akt bezwarunkowej kapitulacji Włoch’.

Polska jako ofiara agresji, członek Narodów Zjednoczonych - jest stroną tego traktatu. Niemców i Niemcy, które jako agresor skapitulowały bezwarunkowo - wobec Narodów Zjednoczonych - obowiązują te same ustalenia, ponieważ;

a). ‘...niemal wszystkie państwa- członkowie ONZ reprezentują pogląd, o uznaniu odpowiedzialności państwa-agresora (okupanta) za szkody wojenne i za indywidualne szkody wyrządzone obywatelom innego państwa’. (Str. 1)

b). ‘...zobowiązania do odszkodowania nie są traktowane w oparciu o wewnętrzne prawo cywilne danego państwa, lecz o powszechnie obowiązujące akty prawa międzynarodowego, które ...nie uznaje przedawnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości’. (Str. 2)

c). ‘...państwo-agresor (okupant) lub instytucja publiczna odpowiada za wszelką szkodę, którą wyrządził funkcjonariusz publiczny, żołnierz lub osoba zatrudniona przez państwo albo instytucję publiczną, jeżeli działa ona w charakterze oficjalnym’. (Str. 2)

d). ‘...roszczenia indywidualne o odszkodowania wojenne mają określone podstawy w prawie międzynarodowym (które są następnie rozwinięte w prawie cywilnym poszczególnych państw), a więc nie są one aktem łaski ze strony państwa-agresora.’ (Str. 2). (Tak jak interpretuje tzw. ‘świadczenia’ za pracę niewolniczą ‘Fundacja Polsko Niemieckie Pojednanie’ – agenda niemiecka w Polsce.)

e). Szkody wojenne ’...są to szkody, wynikające zarówno z działań w czasie akcji wojskowych, jak szkody okupacyjne i wszelkie szkody gospodarcze’. (Str. 5) ‘...pojęcie „szkody wojennej” obejmuje każdą szkodę wyrządzoną przez wojnę lub w związku z wojną, a więc również i w związku z okupacją wojenną’. (Str. 5) Aneks do Konwencji Haskiej IV z 1907r. zawiera w dziale III w art. 45-55 określenie szkód wojennych. ‘Obejmuje to szkody wojenne wynikające zarówno ze względów materialnych jak i moralnych’. Np. ‘...naruszenie własności prywatnej, rabunek, grabieżcze podatki, opłaty, daniny, zbiorowe kary pieniężne, wszelkiego rodzaju rabunkowe świadczenia w naturze, nielegalne usługi ludności na rzecz okupanta..’. itp. (Str. 5/6)

5). W obowiązującym Traktacie Wersalskim z 1919r. w części VIII „Odszkodowania” art. 231 stanowi, że ‘Niemcy jako agresor ponoszą odpowiedzialność za wszystkie szkody i straty, wyrządzone obywatelom państw sprzymierzonych i stowarzyszonych. W Konsekwencji zgodnie z art. 232 Niemcy zobowiązują się do odszkodowania „...wszystkich szkód jakie... zostały wyrządzone... ludności cywilnej, jak również jej majątkowi, przez.... napaść na lądzie, na morzu i z powietrza...”’ (Str. 6)

Rozwinięciem tych ustaleń dla działań wojennych w okresie II wojny światowej stanowią akty prawne; ‘Deklaracja Narodów Zjednoczonych z 5. I. 1943r.’ i ‘Karta Międzynarodowego Trybunału Wojskowego z dnia 8. VIII. 1945r.’ (Str. 6)

Wyrok Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze stwierdza, że:

- ‘...zbrodnie wojenne popełniono podczas II wojny światowej w takiej skali, jakiej nie zna historia wojen. Większość z tych zbrodni zrodziła się z niemieckiej koncepcji „wojny totalnej”, (zastosowanej wobec Polski, Polek i Polaków) która nie uznawała moralnych i prawnych idei, leżących u podstaw prawa międzynarodowego.

Te zbrodnie i zbrodnie przeciwko ludzkości zostały ostatecznie uregulowane jako problemy prawne, a nie polityczne.’
(Str. 6)

6). Wobec Polski, Polek i Polaków Niemcy wprowadzili z całą bezwzględnością zbrodnicze zasady tej „wojny totalnej”. ‘Rozmiary tych zbrodni były podczas II wojny światowej największe w Polsce, ze wszystkich państw okupowanych.

Wg obliczeń około 90% wszystkich akcji wysiedleńczych dokonanych w czasie tej wojny miało miejsce w Polsce’.
(Str. 7)

Należy wyjaśnić, że w Polsce okupant niemiecki nie wysiedlał, a z własności wypędzał Polki i Polaków wraz z dziećmi. Były to zbrodnicze wypędzenia, w środku nocy, w zimę, mróz, słotę, deszcz itp., gdzie ludzi poganiano ubliżającymi wrzaskami, a przed wysłaniem do innych obozów, byli przetrzymywani bez wody i pożywienia pod gołym niebem. Opornych mordowano bez skrupułów. Zbrodniarze niemieccy kazali wynosić się, bez uprzedzania „dając na wyjście” z własności nie więcej niż 10 minut.

Z zestawienia opracowanego przez Biuro Odszkodowań Wojennych, z tablicy X wynika, że w stratach wojennych ogólnych, liczonych na głowę ludności, z 9. (dziewięciu) okupowanych przez Niemcy krajów europejskich, Polska wymieniona została na 3. (trzecim) miejscu, ‘...a w stratach rzeczowych na 1. (pierwszym) miejscu wśród tych samych Państw...’. (Str. 10)

‘Obliczono, że (tylko) na terytorium Polski, okupowanej przez Rzeszę Niemiecką, zorganizowano około 1900 obozów, podobozów, więzień i gett oraz obozów jenieckich’. (Str. 7) Nadmieniamy, że w czasie II wojny światowej funkcjonowało ogółem 5.877 niemieckich obozów i podobozów zagłady przeznaczonych do fizycznej eksterminacji osób z ponad 54 narodów świata.

7). ‘Układ z dnia 5. X. 1960r. zawarty przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców - z rządem RFN stwierdza, że:

- osoby, które wskutek agresywnej wojny poniosły szkody z powodu ich narodowości
(a więc Polki, Polacy i obywatele polscy innych narodowości - patrz ww. dyrektywa Hitlera z 22. VIII. 1939r.) mają określone podstawy do indywidualnych roszczeń o odszkodowania wojenne’. (Str. 6/7)

‘Jest to regulacja o zasadniczym znaczeniu dla tego rodzaju roszczeń polskich’, (Str. 7) – a nie w stosunku do Polski, jak to próbują formułować i interpretować ‘szantażyści żydowscy z USA’ oraz popierający ich sygnatariusze przedmiotowego listu.

Wobec powyższego wywodu faktyczno – prawnego, jednoznacznie wynika, że wszelkie roszczenia i pretensje ‘szantażystów żydowskich’ i niemieckich (zgłaszane przez nielegalne ziomkostwa pruskie) oraz ich popleczników nie tylko z USA, muszą być kierowane do Niemiec i Niemców – a nie do Polski, Polek i Polaków, którzy ponieśli największe szkody w wyniku agresji Niemiec na Polskę i ich koncepcji „wojny totalnej”.

Pomimo to, Polska, Polki i Polacy (w przeciwieństwie do obywateli innych państw Zachodnich) nie otrzymali od Niemiec grosza odszkodowań, za śmierć ponad 6 milionów Polek i Polaków i ok. 4 miliony obywateli polskich innych narodowości. W oparciu o wyliczenia prof. Alfonsa Klafkowskiego7 – obecnie Niemcy są winne Polakom ponad 1.000. (tysiąc) miliardów dolarów – z tytułu cywilno prawnych (indywidualnych) odszkodowań za zbrodnie popełnione na Polkach i Polach w II wojnie światowej. Tak więc Niemcy są winne każdemu żyjącemu dziś Polakowi ca 74.000. zł. (74 tysiące) -(od starca do noworodka – w przeliczeniu po aktualnym kursie dolara - 2,8 zł. za 1 dolar)

Przypominamy dla porządku, że indywidualne odszkodowania wojenne, zgodnie z prawem międzynarodowym, nie ulegają przedawnieniu, są dziedziczone przez potomków i nie podlegają jurysdykcji rządów. Nie wchodzą w grę więc jakiekolwiek zrzekania się ich przez rządzących, jak to może mieć miejsce w stosunku do reparacji.

„...reparacje wojenne nie obejmują odszkodowań za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.”

Sami Żydzi otrzymali od Niemców już ponad 200. miliardów dolarów. ( pismo ambasady RFN z 1997r. i Kongresu Polonii Amerykańskiej z 1996r.)

Stowarzyszenie Ofiar Wojny posiada wiedzę, ze rząd PRL również wypłacił tytułem tzw. rekompensat - ekwiwalent za utracone mienie, kwotę 1,6. miliarda dolarów dla obywateli USA i jeszcze 10. innych państw, których własność zrabowali Niemcy lub przejął RRL - satelita Sowietów, rządzony przez Żydów/żydów. Inne źródła podają, że dla USA ta kwota wyniosła 40. milionów dolarów.

Dlatego jeszcze raz z całą mocą należy podkreślić, że sygnatariusze listu do Premiera RP popierający ‘szantażystów żydowskich z USA’ – ‘poprzez ignorowanie wyroku Najwyższego Sądu USA (jako) obywatele tego Państwa..., zlekceważyli międzynarodowe prawo i stworzyli nadużycia...’, wchodząc również w kolizję z polskim Kodeksem Karnym.

Jednocześnie uważamy za wskazane i zasadne, aby podnieść przed polskim Sądem znamienny w świetle prawa fakt, że sygnatariusze listu upominając się w imieniu ‘szantażystów żydowskich z USA’ o rekompensatę, popełniają kolejne przestępstwo, gdyż upominają się PO RAZ DRUGI o rekompensaty, które Żydzi/żydzi już otrzymali za czasów rządów PRL.

Sygnatariusze działają ponadto bez umocowania procesowego, gdyż nikt nie dał im pełnomocnictwa procesowego do występowania w takiej roli.

Status społeczny autorów, jak i treść listu wskazuje w sposób oczywisty, że sygnatariusze są świadomi swoich stwierdzeń i świadomie je nadużywają. Okoliczności te wyczerpują znamiona czynów karalnych popełnionych, naszym zdaniem – zarówno w Polsce jak i w USA.

Uprzejmie informujemy, iż w mającym się toczyć postępowaniu w prokuraturze, Stowarzyszenie Ofiar Wojny zgłasza zamiar uczestniczenia i wyraża gotowość udzielania informacji oraz wspierania organów ścigania w celu rzetelnego wyjaśnienia okoliczności przestępstwa i doprowadzenia sprawców przed Sąd.

Stowarzyszenie Ofiar Wojny wystąpi w postępowaniu sądowym jako oskarżyciel posiłkowy, co też umożliwi dalsze wspieranie prokuratury.

Mając na uwadze wyżej przytoczone fakty i argumenty, jak i przepisy Kodeksu Karnego i przepisy Kodeksu Postępowania Karnego niniejsze zawiadomienie o popełnionym przestępstwie należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Jednocześnie nadmieniamy, że sprawę wszelkich roszczeń żydowskich wyjaśnił jednoznacznie przedstawiciel rządu RFN już w 1970. Cytujemy; „RFN przejęła na siebie ciężar odszkodowania żydowskich współobywateli prześladowanych przez Rzeszę Niemiecką”. (Str. 44)

- list opublikowany jest na: http://groups.google.de/group/sowa- franfurt/browse_thread/threadf44cd2fee81b4e1

Podpisali:
Prezes ZG SOW - mgr praw Mieczysław Janosz
Skarbnik ZG SOW - inż. Jan Wysocki


Otrzymują:
1.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – prof. dr Lech Kaczyński,
2.Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej – dr Jarosław Kaczyński,
3.Marszałek Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
4.Ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie,
5.Ambasador Państwa Izrael w Warszawie
6.IPN, Główna. Kom. Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie
7.Sekretarz Episkopatu Polski J. E. ks. abp. Józef Michalik, Warszawa, Skwer ks. kard. S.
Wyszyńskiego 6.
8. Ksiądz profesor Czesław Bartnik - Lublin
9.Światowy Kongres Polaków, (World Congres of Poles) 6026 N. Austin, Chicago IL
60646, USA,
10. Juan Kobylański – Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej,
21 de Setiembre 3132, 11300 MONTEVIDEO, URUGUAY – Urugwaj,
11. Kongres Polonii Amerykańskiej, (Polish American Congress), Washington, DC, USA,.
12. Dr med. Jan Pyszko, Prezes Polsko -Polonijnej Organizacji Narodu Polskiego – Liga Polska i inni..


Stowarzyszenie Ofiar Wojny - Zarząd Główny
Bielsko-Biała
ul. Ks. St. Stojałkowskiego 22
tel/fax - 033-822-99-20
9 sierpnia 2007 r.

...........................................................
Stowarzyszenie Ofiar Wojny (SOW) - pozarządowa organizacja typu B, zgłoszona w roku 1990 do Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ przez ówczesnego przewodniczącego Rady Naczelnej Stowarzyszenia, prof. dr prawa międzynarodowego Alfonsa Klafkowskiego. Organizacja SOW zajmuje się profesjonalnie - od chwili jej powstania - zbieraniem materiałów w sprawie dochodzenia roszczeń i odszkodowań cywilno prawnych dla Polek i Polaków od Niemców i Niemiec, spadkobierców prawnych nazistowskiej i zbrodniczej III Rzeszy niemieckiej – winnej popełnienia ludobójstwa na Narodzie Polskim w czasie II wojny światowej.

Wersja do druku

Marian - 19.01.08 18:50
Brawo!! Ale co z tego. Ten głos (bo Polski) nie dotrze tam, gdzie powinien. Niestety, scenariusz został już dawno napisany a my się łudzimy, że coś możemy jeszcze zrobić i przeszkodzić likwidacji Polski. Ale z drugiej strony coś trzeba robić - wiara góry przenosi.....a może.

Kant - 27.10.07 22:16
Brawo panowie, jestescie jak widac jedynymi obroncami Polakow i i ch dobrego imienia. Ataki sa ze wszystkich stron, trzymajcie sie. Podobnie myslacych sa miliony, sa zastraszani i osmieszani.
Nie lekajcie sie prawda zwyciezy!
27.10.2007. Kant.

Moher Power - 15.09.07 15:38
Do wszystkich, którzy w tej sprawie mogą coś zdziałać: jak wywołać ogólnopolską debatę na ten temat i nie dopuściś do dalszego poprawnego politycznie milczenia? Jesteśmy atakowani z wielu stron, co przy istnieniu zdrajców wewnętrznych i jednoczesnym niszczeniu autorytetów stwarza bardzo niebezpieczną sytuację.

Wszystkich komentarzy: (3)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

30 Maja 1431 roku
W wieku 19 lat spłonęła na stosie Joanna d Arc.


30 Maja 1943 roku
Dowódca Armii Krajowej wydał rozkaz o scaleniu oddziałów Batalionów Chłopskich z AK.


Zobacz więcej