Środa 1 Kwietnia 2020r. - 92 dz. roku,  Imieniny: Grażyny, Zygmunta

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 09.03.09 - 12:06     Czytano: [4394]

Dział: PRL-III RP-UE

OCENA TRZECIEJ RP
CZĘŚĆ II


Rozdział 5

OCENA TRZECIEJ RP

(Czy Polską rządziła (rządzi) piąta kolumna?)

Negatywy:

W czasie ostatniej wojny wyjątkowo przestępczą i wredną rolę w Polsce spełniała tzw. ”piąta kolumna”. Na zachodnich rubieżach kraju mordowała skrycie naszych żołnierzy, wybitne, głośne z patriotyzmu jednostki, a przez cały czas okupacji jej członkowie węszyli i donosili Gestapo o postawie, rozmowach, spotkaniach, sąsiadujących z nimi Polaków powodując ich śmierć lub zsyłkę do obozu koncentracyjnego.

Podobnie było i na wschodzie Polski. Po wkroczeniu na jej tereny Sowietów pojawiły się setki, a może i tysiące donosicieli (przeważnie z różnych tzw. mniejszości). Donosili komisarzom, NKWD, o miejscu zamieszkania polskich inteligentów, a kiedy tych Sowieci skazali na katorgę, śmierć lub Sybir, przejmowali po nich domy i rabowali zgromadzony przez pokolenia majątek. Byli sprawcami zsyłki ok. 1.5 do 2 mln osób, z których niewielkiej części udało się powrócić do kraju.
Wydawało się, że po wojnie ten żywioł, tak nieprzyjazny i wrogi Polsce, zostanie przykładnie ukarany. Niestety, Polacy miast cieszyć się ze zwycięstwa nad wrogiem, zdradzeni przez sojuszników, dostali się pod nową okupację.
Bolszewicy, nie mając oparcia w narodzie, zaczęli budować swą administrację i hierarchiczny system władzy w oparciu o miejscowych kolaborantów z czasów wojny, mniejszości, i działającą w konspiracji piątą kolumnę.
Wielu z nas przeżyło gorzkie chwile, kiedy miejscowy tzw. volksdeutch, prześladujący nas w czasie wojny, wstąpiwszy do partii (PPR),zaczął sprawować nad nami nieograniczoną władzę.

Polscy komuniści nie wiele mieli w tym czasie do gadania. Dopiero po śmierci Stalina i dojściu do władzy Gomułki sytuacja zelżała na tyle, że szeregi partii zaczęły rosnąć czerpiąc kadry z miejscowej ludności. Niestety, wszystkie wyższe szczeble władzy były już zajęte, i przez dziedziczenie tak trwa, w wielu przypadkach, do dziś. Przekazując sztafetę nowej generacji klasy przywódczej, przekazano jej swą tradycyjną wrogość do polskości. Widzimy ją w sferze informacji, kultury, gospodarce i życiu społecznym. Czasami wydaje się, że po początkowym chaosie ich działań zdołali się zorganizować i opracować kompleksowy plan niszczenia kraju, który od dwudziestu lat konsekwentnie realizują. Wiele elementów tego planu czerpie z rozwiązań wczesnego bolszewizmu, a także planu opracowanego przez hitlerowskie elity.

Plan ten w głównym zarysie polegał na drastycznym ograniczeniu żywotności biologicznej Polaków, pozbawienia ich przywódców wpływu na kształtowanie polityki, i powszechną demoralizację całego społeczeństwa.

By nie być gołosłownym przytoczę niektóre zamierzenia hitlerowców w tej dziedzinie opracowane w formie instrukcji z(29.XI.1939):
„-Opieka lekarska z naszej strony ma się ograniczyć wyłącznie do zapobieżenia przeniesieniu chorób zakaźnych na teren Rzeszy. Wszelkie środki, które służą ograniczaniu rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. Spędzanie płodu musi być niekaralne. Środki służące do spędzania płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publicznie oferowane. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia...
W ramach polityki ludnościowej dokument zawierał wskazania: - prowadzić negatywną politykę ludnościową poprzez środki propagandowe. Należy stale wpajać ludności myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. Powinno się wskazywać koszty, jakie dzieci powodują i co można za nie zdobyć dla siebie. Wskazywać na wielkie niebezpieczeństwo dla zdrowia grożące kobiecie przy porodzie. Obok tej propagandy powinna być prowadzona na wielką skalę propaganda środków zapobiegania ciąży...Nie powinno się zwalczać śmiertelności dzieci...
Omawiany plan zalecał również by na roboty przymusowe do Niemiec wywozić przede wszystkim mężczyzn żonatych i kobiety zamężne, gdyż w ten sposób rozbija się rodziny, co wpłynie na zmniejszenie przyrostu naturalnego...”


Zgodnie z powyższym planem Generalny Gubernator Frank wydał rozporządzenie wprowadzające pełną niekaralność aborcji dokonywanej przez Polki i przedstawicielki innych „niższych” narodów, a jednocześnie zwiększenie kar za aborcję dzieci niemieckich, do kary śmierci włącznie.

Dziś niby nie jesteśmy pod okupacją, lecz ile z hitlerowskich idei „nasze elity” starały i starają się wprowadzać w życie. Przypomnijmy batalie w sprawie aborcji, propagowanie środków antykoncepcyjnych, reformy służby zdrowia, walkę o prawa dla homoseksualistów, upadek kultury masowej, antynarodowe programy w szkolnictwie, atomizację społeczeństwa, rozbijanie rodziny, antagonizowanie społeczności (kreowanie antysemityzmu, dzielenie narodu na Kaszubów, Ślązaków itp.), przejęcie przez obcych środków masowego przekazu, zniszczenie gospodarki itp.

Na inteligencji polskiej spoczywa zadanie prześledzenia źródeł owych niszczycielskich procesów i identyfikacja osób, które je wspierają zwłaszcza w dziedzinie nauki, kultury i propagandy.
Szczególnej obserwacji powinni być poddani członkowie partii, w których programach ujawniono owe zbrodnicze dla narodu zadania.


Pewne indywidua zainstalowane w najwyższych władzach kraju prowadziły od lat tą wyznaczoną im przez wroga działalność. Po r.1989 działania te przybrały na sile i sprawiają wrażenie przemyślanego niszczenia narodu. Można odnieść wrażenie, że wrogie nam ośrodki zewnętrzne wykorzystały powszechny bunt społeczeństwa, przeciw panującemu systemowi, by przez swoich miejscowych agentów, i okrzepłą na szczytach władzy, rządzącą krajem, piątą kolumnę, zakończyć podjęte w 1939r dzieło.

Dla tajnych służb i posiadane przez nie środki informacji łatwo było na czele ruchu zainstalować nierozgarniętego lecz odważnego przywódcę tłumu i otoczyć go szczelnie swoją agenturą. Mając takie zabezpieczenie poprowadzono tłum na manowce niby walcząc o jego interesy. W zainstalowanej na czele ludu „piątej kolumnie” powołano, przygotowanego za granicą, wykonawcę zbrodniczego planu niszczenia. Wydaje się, że ów „ekspert” wykonał powierzony mu plan z nadwyżką. Świadczą o tym liczne nagrody i zaszczyty którymi został obdarowany,

Wiadomo, w dzisiejszym świecie nic nie dają za darmo. Trzeba dobrze się napracować (przysłużyć) by zyskać tych kilka mln USD nagród, lub zasłużyć na zaszczyty. Spróbuję więc przybliżyć czytelnikowi niektóre z jego wielkich dokonań.
1. Zgodnie z sugestiami (lub dyspozycją) centrum globalizmu światowego, popartymi rozważaniami Forrestera, a także Meadowsów o konieczności redukcji ludności świata, nasz „geniusz” postanowił wdrożyć je w Polsce. Liczyła ona przed wojną ok. 36 mln ludności zaś po wojnie już tylko 24 mln, ludności. Jednak prężność biologiczna jej narodu była zadziwiająca. Mimo wymordowania w czasie wojny jej roczników o największej rozrodczości, w pierwszym powojennym dziesięcioleciu (lata 1950 – 1960) owych 24 mln ludności powiększyło swą liczebność o 4,8 mln nowych istnień. Dla kreatorów idei depopulacji był to wynik zatrważający. Podjęto szereg działań ograniczających tę siłę biologiczną narodu lecz mimo wielkich wysiłków władzom udało się zmniejszyć ów potężny strumień nowego życia jedynie do ok. 3 ml. W następnych dwóch dziesięcioleciach i do 2,5 mln w trzecim dziesięcioleciu. Dopiero nasz „geniusz” sprawił, że liczba naturalnego przyrostu spadła znacząco do 0,1 mln w latach 1990 –2000, a w następnych 4 latach spadła o dalszych 0,1 mln osiągając redukcję liczby naszego społeczeństwa. A przecież według prostego rachunku proporcji jeśli z ludności 24 mln zrodziło się ok. 5 mln dzieci, to z obecnych ok. 38 mln. ludności przy tej samej prężności biologicznej narodu powinno przyrastać w dziesięcioleciu ok. 7,5 mln polskich dzieci. Jeśli jakaś grupa nawiedzonych ideologów stworzyła warunki sprzeczne z naszym rozwojem, ponosi odpowiedzialność za brak owych milionów nowonarodzonych a już nie powinien jej uniknąć przywódca tej grupy, chociażby nazwano go geniuszem!

Jeśli jego obrońcy uważają, że trzeba zlikwidować część ludności, żeby pozostałej części żyło się lepiej, to niech zaczynają od siebie! U nas nie trzeba ludności rozgęszczać. Na 1 km2 przypada w Polsce 122 mieszkańców podczas gdy np. w Holandii 392, w Niemczech 231, w Anglii 245, a przyrost naturalny w Holandii wynosi 3.6, Francji 3,5, Anglii 1,4; dlaczego więc u nas ma być ujemny? W Polsce w 1950r. przyrost naturalny na 1000 mieszkańców wynosił 19,1 i spadł do r, 2004 do -0,5 osób na tysiąc mieszkańców. To przecież biologiczna katastrofa narodu! I co, nie ma winnych?

Autorowi tej skali ludobójstwa należy się tytuł doktora honoris causa wielu uniwersytetów realizujących politykę globalną wyludniania świata kosztem uległych im narodów. W tym dziele, poza przytoczonymi szacunkami nie należy zapomnieć o gwałtownym wzroście liczby samobójstw popełnionych z przyczyn ekonomicznych. W r. 2004 odnotowano 5,8 tys. samobójstw! Do tej smutnej statystyki trzeba dodać 2 do 3 mln osób poniżej minimum egzystencji ( badania M. Kabaja) co oznacza zgotowania im życia w rozpaczy i jego skrócenie o kilka lub kilkanaście lat!

Stworzone przez „naszego geniusza” warunki przez tzw. „szokową terapię”, stały się źródłem wielu tragedii. Mniej odważni nie wytrzymali psychicznie odpowiedzialności za nagłe pogorszenie warunków życia rodziny. Lądowali w szpitalach i przychodniach psychiatrycznych, pozostawiając rodziny często bez środków do życia. W 2004r. z poradni zdrowia psychicznego skorzystało 1,2 mln osób tj. na 100 tys. osób przypadało ich 878,1. W stosunku do r. 1988 nastąpił tu znaczący wzrost. Liczba łóżek w szpitalach na oddziałach neurologicznych wzrosła z 6456 w r. 1988 do 7594 w r. 2004, zaś na oddziałach psychiatrycznych z 3493 do 5081.

Bardziej kondycyjnie odporni szukali złagodzenia swych rodzinnych tragedii w alkoholu. Liczba alkoholików znacznie wzrosła o czym między innymi sygnalizują dane dotyczące lecznictwa odwykowego. W szpitalach na tych oddziałach liczba łóżek wzrosła w omawianym czasie z 282 do 433, zaś w poradniach odwykowych w 2004r. leczyło się 163 tys. pacjentów.
Część osób, powodowanych rozpaczą wobec pogarszających się warunków życia, zasiliło armię przestępców. W 1989 r. mieliśmy w kraju 547,5 tyś. stwierdzonych przestępstw, zaś w r. 2004 liczba ta wzrosła do 1461,0 tys. W tej liczbie coraz większy udział miała młodzież, a wśród niej dziewczęta. (patrz Rocznik Statystyczny 2005r s. 170,171).
Za tak wielkie osiągnięcia w dziele niszczenia narodu ośrodki światowego zła nie szczędziły pochwał, nagród i zaszczytów!

2. Jednak znacznej części naszego społeczeństwa pozwolono na egzystencję obniżając znacznie jakość jego życia. Obniżono drastycznie jego dochody, czyli jego siłę nabywczą, co spowodowało obniżenie możliwości wyżywienia, ubioru, pozyskania mieszkania, wypoczynku, nauki, korzystania z opieki zdrowotnej, uczestnictwa w kulturze, czyli życia poniżej minimum socjalnego a nawet biologicznego.
Według L. Staszyńskiego („W Potrzasku”. Warszawa 2005) w r. 2003 ok. 59% ludności kraju żyło poniżej minimum socjalnego, czyli ta tragedia dotknęła ok. 22 mln. ludzi! O katastrofie w tym segmencie funkcjonowania społeczeństwa mówią liczne badania i publikacje (Patrz praca: „Bilans piętnastu lat rządów- za lata 1990 – 2005 mat. opracowany w ramach Klubu Inteligencji Polskiej przy SFPNP).

3.Pod kierunkiem naszego „genialnego” reformatora pojawiła się w kraju olbrzymia fala bezrobocia. W r. 1988 było ich według rocznika statystycznego 5 tyś. osób przy wolnych miejscach pracy w granicach 430 tyś. osób, zaś w 4 kwartale 2004r. było ich już ok. 3 mln rejestrowanych zaś z nierejestrowanymi liczba ta oceniana jest na 5 mln osób. Przyjmując liczbę osób w rodzinie za 3 osiągamy przerażającą liczbę 15 mln osób dotkniętych tym nieszczęściem. Bezrobocie to jedna z największych tragedii jaka może spotkać człowieka. To brak pieniędzy na posiłki dla dzieci i żony, perspektywa wyrzucenia na bruk z mieszkania, brak możliwości zakupu odzieży i obuwia dla wyrastających z tego dzieci, to brak pieniędzy na zakup potrzebnych im podręczników szkolnych, to upodlający upadek higieny rodziny ze względu na brak mydła i środków czyszczących. Nieosiągalne są dla dzieci sport, zabawy, kino i inne dobra kultury. To pozbawienie rodzica godności i odebranie rodzinie wszelkich radości życia. To spychanie ojców do przestępstwa a matek do nierządu! Nie mogąc znaleźć pracy w kraju ok. 2 mln młodych, wykształconych ludzi wyjechało szukać jej za granicą rozbijając życie swych rodzin i przyczyniając się do dalszego spadku urodzeń. A pan Tusk w wywiadach dla pani N. Terentiew, a także w audycji „kropka nad i” mówił, że czuje się dumny za podjęte w 1989 r reformy! Co dopiero pan Balcerowicz, którego zagranica tak hojnie nagradzała!

4.Jest grupa osób, która w czasie opisanych klęsk utrzymała się przy pracy. Jednakże przedstawiciele zwyrodniałego liberalizmu zadbali o to, by praca przestała być przyjemnością, stwarzała zadowolenie z jej wykonywania, dawała godność jaką daje świadomość bycia pożytecznym, bycia fachowcem, bycia szanowanym przez innych. W wielu zakładach pracy wrócono do 19 wiecznych praktyk, sprowadzając pracę do warunków niewolnictwa. Ludzie zaczęli bać się chorować, przestali zgłaszać swe wypadki przy pracy, współpracowników przestali traktować jako przyjaciół lecz często jak konkurentów. Pracodawcy w wielu przypadkach zmuszali ich do prac wykonywanych po godzinach, często bez zapłaty. Wielu nuworyszów, właścicieli zakładów, miast odnosić się do podwładnych z ojcowską troską przypominało swym zachowaniem „kapo” z czasów okupacji. Nastąpiła powszechna eksploatacja sił i możliwości pracowników. Oto obraz życia tych „szczęśliwych” których nie pozbawiono pracy.

To powszechne obniżenie godności ludzi pracy należy wpisać również do bilansu „osiągnięć” niekompetentnych reformatorów. Owi nieudacznicy, a może powiązana więzami nieformalnymi „piąta kolumna” stanowi nadal potężne lobby w naszych strukturach władzy. Może znajdą się odważni prokuratorzy którzy zajmą się owym opisanym szambem! W pierwszym rzędzie należałoby zająć się „pupilkami” nagradzanymi przez obcych i dla równowagi nagrodzić ich odpowiednio do „zasług” przez naszych prokuratorów.

Chyba trochę przesadziłem przypisując całe zło grupie nieudaczników i ich genialnemu „guru”. Wszak jego nauczyciel i pracodawca prof. Paweł Bożyk oświadczył w wywiadzie, że Balcerowicz był jedynie posłusznym i rzetelnym wykonawcą decyzji podejmowanych w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Jeśli tak było, to nasza prokuratura powinna wystąpić o ekstradycję owych „przestępców” w białych kołnierzykach. Ci jednak bronią się, że ich instrukcje były zgodne z najnowszymi teoriami amerykańskich ekonomistów. Ci z kolei, jak pisze John Perkins w pracy pt.: Confessions of an Hit Man opracowują swoje teorie tak, by były zgodne z interesem ich bogatych sponsorów. Bez ich finansowego wsparcia ich uczelnie nie mogłyby funkcjonować. I jak tu takich pociągnąć do odpowiedzialności? Na końcu owego łańcuszka są więc owi „sponsorzy”. Lecz władza ich jest tak wielka, cielec złota któremu hołdują tak potężny, że byłoby trzeba ponownego zejścia na świat Jezusa Chrystusa, by jak kiedyś z świątyni przepędził owych kapłanów czczących złotego cielca. Ci nawet z światowego kryzysu potrafią czerpać korzyści, jak ostatnio np. zamierzona dla nich dotacja 700 mld USD kosztem milionowych rzesz drobnych ciułaczy oszczędności.
Nie pozostaje nam nic innego jak wrócić do spraw krajowych i próbować oczyścić pozostawioną nam do sprzątania stajnię Augiasza. Sprzątanie trzeba zacząć od naszych umysłów, które propaganda doprowadziła do zamętu pojęciowego i różnych sprzecznych z sobą teorii i teoryjek. Posłużymy się wiedzą naszych wielkich ekonomistów jak Stefana Kurowskiego, Zdzisława Sadowskiego, Edwarda Taylora, Edwarda Lipińskiego i innych. Przestańmy słuchać owych licznych ekspertów, których zadaniem było i jest niszczenie naszej gospodarki i poziomu życia naszego społeczeństwa.
Zdzisław Zakrzewski, uczestnik spotkań Klubu Inteligencji Polskiej przy SFPNP tak ocenił współczesną sytuację społeczno – gospodarczą kraju (Zdzisław Zakrzewski: Materiał przedstawiony w Klubie Inteligencji Polskiej przy SFPNP.):


Rozdział 6

OCENA OBECNEGO STANU POLSKI I DROGA NAPRAWY

Z. Zakrzewski
(Ze względu na emocjonalny ładunek wypowiedzi charakteryzujący odczucia wielu rodaków, tekst nie poddano redakcji pod kątem jego politycznej poprawności).

Stan Polski:

Sytuacja Polski i ogromnej większości naszego społeczeństwa po 18-tu latach rzekomo demokratycznych przemian jest b. zła. Produkcja prawie wszystkich podstawowych dla rozwoju gospodarki materiałów jak np. stal, cement, węgiel, statki, sprzęt kolejowy, lotniczy, budowlany, rolny itp. drastycznie spadła lub w ogóle zanikła.
Padają lub są wysprzedawane (przeważnie obcym) ostatnie główne zakłady produkcyjne. Wysprzedane zostały banki i główne instytucje finansowe i handlowe
Z braku pieniędzy likwidacji uległa większość placówek naukowo-badawczych, kulturalno-oświatowych i sportowo-wychowawczych. Budownictwo dróg, mostów, infrastruktury itp. jest najniższe w UE, a budownictwo mieszkań spadło trzykrotnie, dostępne jest nielicznym, i to na kredyt.
Społeczeństwo ogromnie ubożeje i wysprzedaje się, tak że wg. GUS 59% społeczeństwa żyje poniżej minimum socjalnego (14 lat temu tylko 20%) oraz ok. 15% poniżej minimum egzystencji. (wg. Komisji Europejskiej 26% polskich dzieci głoduje a 20% Polaków żyje poniżej progu ubóstwa) Jest to poza Rumunią najgorzej w Europie
Z powodu nacisków politycznych (stan wojenny) i biedy, z Polski wyjechało już ok. 3 mln obywateli. Dziennik pisze że „ co czwarty uczeń jest eurosierotą” Czy to nie jest celowa eksterminacja Polaków? Być może zwalnia się przestrzeń dla innych? I to wszystko pomimo tego że wysprzedano (za bezcen) większość majątku narodowego i zadłużono Polskę na 593 mld zł. (260 mld dol.) tj. 16 tyś. zł./ obywatela tj. trzynaście razy więcej niż za Gierka.

Przyczyny tego upadku

Zastanawiającym jest, dlaczego przeciwko najlepszemu rozwojowi państwa w epoce rządów Gierka, który pomimo ogromnych uzależnień wielkością zbrojeń i podległości ZSRR, potrafił rozwinąć produkcję i budownictwo (300 tyś mieszkań) do poziomu 10-tej siły gospodarczej świata (obecnie jesteśmy poza 50-tką) podjęto działania destrukcyjne?. Z czyjej były one inspiracji, w czyim interesie i czyja zadziałała tu agentura?
Bo przecież dla każdego znającego fakty i myślącego obiektywnie obywatela, okres w którym wybudowano ponad 300 zakładów przemysłowych dla ponad 2 mln. nowych pracowników, 1800 ośrodków zdrowia i wiele innych inwestycji, był najpomyślniejszym okresem rozwoju naszego państwa. Jest bezczelnym oszustwem Balcerowicza, Syryjczyka, Kuczyńskiego i in., że gospodarka za Gierka „nadawała się do zaorania”. To przecież dzięki niej byliśmy 10-tą siłą gospodarczą świata z potężną armią. Dziś silniejsza jest Białoruś.

Bardzo ciekawe byłoby ujawnienie dlaczego to z inicjatywy pewnych kręgów władzy powstały Klub Krzywego Koła a później KOR. Dlaczego zaistniała ogromnie kłamliwa propaganda przeciwko najuczciwszemu z przywódców PRL – Gierkowi i jego sukcesom gospodarczym? (Któremu pomimo ogromnej negatywnej propagandzie większość Polaków chce postawić pomnik). Dlaczego władze PRL usunęły Gierka i zamordowano Jaroszewicza, gdy chciał „przerwać milczenie” oraz Fonkowicza i Steca. Dlaczego jakiś tajne władze PRL tolerowały dwuletnie przygotowywania Borusewicza (jak sam przyznał) do wywołania strajku w stoczni? Czemu i komu to miało służyć ?
To pytanie jest tym bardziej uzasadnione, że okres który po tym nastąpił, był okresem niesłychanego zahamowania rozwoju kraju a wręcz jego destrukcji.

Dziś przy pewnym osłabieniu nacjonalizmów, wzrosło niebezpieczeństwo podboju gospodarczego przez nowego hegemona – światową finansjerę, która znacznie mniejszymi kosztami niż militarne, osiąga znacznie większe korzyści. A podbój gospodarczy jest znacznie ułatwiony, gdy obiekt jest gospodarczo osłabiony i biedny.

To właśnie ma miejsce obecnie w Polsce, gdzie władza ekonomiczna i kontrola pozostałego w Polsce kapitału pozostała w rękach tych, których poprzednia podległość ZSRR pozbawiła resztek patriotyzmu ,a narzucony styl bogacenia się stał się kanonem.

Tak więc ustawieni przez układ ignoranccy decydenci mogli podejmować decyzje, które niosły za sobą ewidentną destrukcję kraju.

Sposoby niszczenia kraju:

Sposobów pozbawienia Polski i Polaków ich własności i niszczenia jako państwa były dziesiątki, a świadczy o tym stan państwa i konkretne działania rządzących, z których wymienić można by przykładowo chociażby następujące :

1. Spowodowanie przez władze PRL po stanie wojennym wyjazdu z kraju ponad 800 tyś. patriotycznych działaczy„S” w większości wykształconych, którzy mogliby nie zgodzić się na to oszustwo „okrągłego stołu”, a przeszkolenie na Zachodzie ponad tysiąca „swoich” (Belka, Balcerowicz, Bochniarz, Cimoszewicz, Rosati, Oleksy, Suchocka, Gronkiewicz-Waltz, i in. Oni byli przygotowywani jako kadra utrzymania władzy przy zmianie ustroju.

2. Zorganizowanie przez służby spec. wielu dziesiątków afer gospodarczych dla przejęcia majątku państwa (FOZZ, alkoholowa, papierosowa, bankowe, dewizowe (3 – 17mld. zł.) paliwowe,(10 mld. zł./rocznie), węglowe (50 mld. zł.), Art.-B, itp. które obrabowały skarb państwa z dziesiątków miliardów dolarów. Dowodem wcześniejszego przygotowania władz PRL do korzystnych dla nich zmian był fakt że już w 1989r. istniało ok. 1600 spółek nomenklaturowych przechwytujących majątek państwa.

3. Złagodzenie przez T. Mazowieckiego przepisów kodeksu karnego i konfiskaty mienia dla przestępców oraz likwidacja policji gospodarczej PG, co ułatwiło rabunek skarbu państwa; uchwalenie prawa o przedawnieniu ścigania przestępstw gospodarczych.

4. Pozostawienie PRL-owskiego sądownictwa bez weryfikacji i zmiany, a to gwarantowało zbrodniarzom PRL bezkarność do dziś i ułatwiało rabunek majątku państwa. Ponadto prokuratorzy i sędziowie, którzy wydawali wyroki śmierci na patriotów nie ponieśli kary i otrzymywali b. wysokie (do 9 tyś. zł.) renty i emerytury.

5. Oddanie władzy nad gospodarką i finansami b. ideologowi PZPR Balcerowiczowi, który we współpracy z hochsztaplerami zachodnimi Sorosem, Sachsem, Liptonem i in. doprowadził do krachu polski przemysł i zniszczył go lub sprzedał za bezcen obcym.
Przecież oszukańcza i przekupna tzw. prywatyzacja, która miała rzekomo poprawić ekonomiczność gospodarowania, stała się gigantycznym oszustwem (krytykowanym nawet przez ekonomistę laureata Nobla M. Friedmana). Ona nie tylko pozbawiła Polskę ogromnego majątku, z którego zyski czerpie teraz zachodnia finansjera ale Polska pomimo wysprzedaży corocznie zadłuża się więcej o ok. 30 mld. zł. No bo przecież obok wysprzedaży zniszczono setki dużych zakładów produkcyjnych, (np. Ursus – 12 tyś prac. Żyrardów – 11 tyś prac. Mielec –8 tyś prac. Huta W-wa – 5 tyś prac. i in.) które dawały produkcję (obecnie importowaną) i zatrudnienie milionom ludzi obecnie emigrujących.

6. Oddanie ok.80% polskich banków i instytucji finansowych finansjerze zachodniej która obecnie czerpie z tego ogromne korzyści (ok. 10 mld. zł./rocznie)

7. Sprzedanie „zagranicy” większości cementowni i przedsiębiorstw budowlanych, które powstały w celu zwiększenia budownictwa domów, dróg, mostów, infrastruktury itp. Dziś budownictwo w Polsce jest kilkakrotnie droższe niż na „Zachodzie” (proszę porównać koszt budowy łącznika z A2 do trasy AK, który kosztuje po ok. 200 mln. zł/km.) Dlatego działa w Polsce wiele setek zachodnich przedsiębiorstw, ciągnących z Polski ogromne zyski. Na budowę dróg (pomimo dotacji) wydaje się 1/3 tego co na Zachodzie

8. Zniszczenie PGR-ów i całej inicjatywy postępu w rolnictwie. A przecież zajmując 18% użytków rolnych dawały one 24% produkcji rolnej i tyleż eksportu. Zlikwidowano PGR-y aby spekulanci wykupili ziemię za bezcen i skazano miliony ludzi na degenerację i nędzę.

9. Zniszczenie ponad 500 przedsiębiorstw z NFI oddając je w zarządzanie firmom zagranicznym, które doprowadziły je do wielomiliardowych strat lub likwidacji.

10. Zniszczenie b. zaawansowanej budowy nowoczesnej elektrowni atomowej w Żarnowcu co spowodowało ogromne straty. (dobry reaktor kupili po cenie złomu Finowie i dziś go eksploatują. Nam zaś wkrótce grożą braki energii).

11. Wyprowadzanie pieniędzy z kraju na przynoszące straty przedsięwzięcia zagraniczne jak np. złoża miedzi w Kongo, stacje paliwowe w Niemczech czy rafinerię Możejki, która przyniosła w 2007r. 334 mln. zł. strat a kosztowała 2,5 mld. dol. tj. 10 razy więcej niż zapłacił za nią poprzednio Jukos. Ponadto jest ona uzależniona od dostaw rosyjskich.

12.Aprobatę władz na bezczelne i kłamliwe oskarżenia Polaków o zbrodnie na Żydach, gdy wielokrotnie udowodnione fakty wykazują coś wręcz przeciwnego. Dlaczego np. niby polskie wydawnictwa i media gloryfikują ewidentne kłamstwa Grossa i innych. Tymczasem książki udowadniające te kłamstwa jak np. „Sto kłamstw Grossa” prof. J.R. Nowaka czy „Umarły Cmentarz” (o Kielcach) K. Kąkolewskiego lub „Po zagładzie” dr J. Chodakiewicza są kompletnie przemilczane. Podobnie jest z oskarżeniami żołnierzy z Afganistanu, których bronią nawet Amerykanie. To dowodzi że Polską rządzą jej wrogowie.

13. Całkowite podporządkowanie władz decydentom związanym z USA, co kompromituje nas, naraża Polskę na niebezpieczeństwo, ogromne koszty i przynosi nam w dodatku upokorzenia.

14. Zupełny brak troski o wykorzystanie bogatych złóż węgla i gazu dla poprawy sytuacji ekonomicznej Polski. Interesy mafii paliwowej ciągnącej ogromne zyski z importu paliw i jej wpływ na rząd są ważniejsze od interesów Polaków Czy dąży się do ich sprzedania?.

15. Dążenie do sprzedania najlepszych przedsiębiorstw przez przekupywanie ich załóg 15% udziałem w wartości, chociaż jest to własność całego narodu.

16. Zniszczenie ogromnego polskiego przemysłu obronnego tak że transportery opancerzone kupuje się nawet w Finlandii (tonące Rosomaki) lub najgorsze w USA.

17. Sabotaż rozbudowy infrastruktury w Warszawie przez forsowanie bezsensownych inwestycji jak np.: budowa „mostu znikąd donikąd” (Świętokrzyskiego), i zaawansowana budowa podobnego (Krasińskiego), budowa niepotrzebnego przy żadnym moście tunelu wzdłuż Wisły, gigantycznego węzła tras z trzech mostów (Marsa), wprowadzenie autostrady A2 do centrum miasta – nieprzystosowanej do tego trasy AK, którą trzeba będzie przebudowywać, wieloletnie hamowanie budowy trasy mostu Północnego, akceptację budowy najkosztowniejszej na świecie oczyszczalni ścieków Czajka itp.

18. Wylansowanie przez układ na przywódcę „S” a nawet prezydenta kompletnego ignoranta bez żadnego wykształcenia, który otoczony agentami (Milewski, Wachowski, Ziółkowski, Cebula i in.) zmarnował cały dorobek „S”. Dalsze ośmieszające lansowanie bufona. To spowodowało że lepszym okazał się już nawet PZPR-owski aktywista Kwaśniewski.( Czy niezbyt jednostronna ocena? Był bohaterem jako przywódca „Solidarności. Jednak proponowanie go przez PO do „zespołu mędrców Europy”, to kpiny z Polaków komentarz R.J.))

19. Oddanie Michnikowi (wybranemu w USA za jakieś zasługi „Żydem Roku”),miliardowej wartości zakładów wydawniczych (Dom Słowa Polskiego) dla obrony medialnej interesów układu. Ponadto sprzedano większość mediów decydentom zagranicznym związanym z układem .

20. Kompletny brak działań a wręcz hamowanie (odrzucenie przez PO proj. regulacji prawnych) nadania aktów własności osadnikom na Ziemiach Odzyskanych, co eskaluje żądania Niemców zwrotu majątków. Ponadto sądy bezprawnie pomagają Niemcom.

21. Zupełny brak troski o Polaków pozostawionych za granicami (Kazachstan, Białoruś i.in.) oraz nieumożliwienie im powrotu do kraju; Skłócanie Polonii w diasporze np. ataki na J. Kobylańskiego – prezesa Polonii Am. Płd.
Rządy innych państw wspierają swoje mniejszości w diasporze. Nawet Rosjanie ewakuowali swoich rodaków z Kazachstanu nie mówiąc już o Niemcach, zbierających swoich zewsząd i popierających ich wszędzie.

22. Pomimo że w Polsce są setki afer, Sejm sprzeciwił się w 1995r. powołaniu Spec. Komisji. do ich zbadania.

23. Celowe działania kolejnych rządów dla zniszczenia stoczni, ponieważ ich załogi mogą być zagrożeniem dla rządów nie służących społeczeństwu. A takie one były w większości.

24. Storpedowanie projektu Fundacji Rolniczej Episkopatu, która uzdrowiłaby rolnictwo.

Wnioski wypływające z tych faktów:

Tak jak zdecydowały zdradzieckie władze PRL przed „okrągłym stołem” Polacy mieli być za buntowanie się w Solidarności przeciwko ustanowionej jeszcze przez Moskwę klice, (ubezpieczanej przez służby specjalne), oszukani przez niby demokratyczne oddanie władzy przez partię. Oszustwo polegało na tym, że poprzednie władztwo policyjne zastąpić miało władane finansami i własnością. Do przejmowania finansów i własności zaczęto przygotowywać się już na długo przed okrągłym stołem. 1600 nomenklaturowych spółek, przejmowanie banków i dziesiątki afer wzbogacających klikę oraz przeszkolenie zaufanych kadr za granicą i w kraju są tego świadectwem.

Te i dziesiątki innych podobnych w efekcie faktów świadczą dowodnie, że układ zawarty przez chylącą się do upadku władzę PRL (partia + służby spec.) z wspieraną przez zachodnią finansjerę i media grupą hochsztaplerów politycznych (KOR +agentura +naiwni działacze „S”) (po wypchnięciu za granicę ponad 800 tyś. patriotycznych działaczy „S”) i udziale w porozumieniu jedynie 4 (ze stu) członków Komisji Krajowej „S”- miał na celu jedynie prywatne korzyści układu i obcej finansjery.

Gdy Balcerowicz w dwa tygodnie po nominacji, musiał zameldować się w USA dla ustalenia jego programu działania dostał prawdopodobnie polecenie likwidacji polskiego przemysłu (stąd wyprzedaż i upadek głównych zakładów produkcyjnych i zbrojeniowych (konkurencja) i ogromne bezrobocie)
Realizowanie obcych interesów polegało też na przejęciu majątku państwa przez zachodnią finansjerę i jego osłabieniu jako państwa słowiańskiego.

Takiego zahamowania rozwoju Polski i budownictwa, zniszczenia jej przemysłu i gospodarki, wyprzedaży za bezcen jej majątku i spowodowania jeszcze gigantycznego zadłużenia (13 razy większe od Gierkowskiego, za które przecież budowano) nie mogła przecież spowodować jedynie głupota rządzących.
Przecież główni udziałowcy tego porozumienia to osławione władze PRL, a więc sowiecka agentura w Polsce, a ich głowni kontrahenci to dawni aktywiści PZPR lub „komuny” tacy jak Geremek, Kuroń, Michnik, Modzelewski i in. oraz b. posłowie PRL Mazowiecki, Suchocka, którzy zwietrzyli możliwość udziału we władzy.

Poza gronem naiwnych ignorantów jak Wałęsa i kilku innych z okrojonej Solidarności, realnie myślących o Polsce patriotów tam było niewielu. Później i tak zostali wyeliminowani.

Po akceptacji porozumienia, które media ogłosiły wielkim sukcesem (a Naród im z nadzieją uwierzył) rozpoczął się pod kierownictwem b. członka PZPR i wykładowcy marksizmu, a później jego przeciwieństwa zwolennika kapitalizmu– Balcerowicza, - proces niszczenia polskiej gospodarki. Był on sterowany przez obcych ideowo hochsztaplerów finansowych Sorosa, Sachsa, Liptona i dziesiątki innych, (którzy obsiedli Polskę jak stado sępów).
Balcerowicz bezczelnie oszukiwał, że lawinowo wzrastające bezrobocie,(w wyniku niszczenia zakładów), za kilka miesięcy spadnie. A trwało ono b. wiele lat.

To doprowadziło społeczeństwo do ogromnej biedy. Również jego utrzymanie stałego kursu dolara przez okres w którym spekulanci mogli wymienić dolary na złotówki oddać je do banku na b. wysokie oprocentowanie i wycofując je po roku ze 100% zyskiem wyciągnąć ze skarbu od 3 do 17 mld. dol. (dane utajnione) zrujnowało państwo.
Efektem jego działania (bez żadnej klęski żywiołowej) był spadek pozycji Polski z 10-tej siły gospodarczej świata na poz. poza 50-tką i jednego z najbiedniejszych krajów w Europie.
Rzekome porozumienie, służyć miało głównie nomenklaturze PRL i decydentom zachodnim, pod których zwierzchnictwo przeszły władze PRL wobec rozkładu władz ZSRR. Głównym realizatorem były służby spec PRL powstałe głównie z aktywu partyjnego PPR i PZPR, który powstał w większości z szumowin i zdrajców. Dobrze zilustrowała to książka prof. A. Zybertowicza pt. „W uścisku tajnych służb”

Dowodem zgodności tej tezy z prawdą było też natychmiastowe odwołanie rządu Jana Olszewskiego (na polecenie Wałęsy), który na polecenie Sejmu, miał ujawnić tajnych współpracowników SB będących aktualnie we władzach RP.
Widać, że zakulisowi decydenci którzy wypromowali nieuka Wałęsę, (który nie przeczytał w życiu książki) który plótł bzdury „że jest za a nawet przeciw, o plusach dodatnich i ujemnych, obniżkach cen o 100%” i inne, bronią obecnie bufona, który zniszczył ruch Solidarności i powinien cicho ze wspólnikami dożywać niezasłużonej chwały.
Dziś gdy istnieje zagrożenie że pomimo zniszczeń i penetracji, IPN odkryje kolejne dokumenty, świadczące o powiązaniach obecnych prominentów z władzami PRL, trwa bezprecedensowa nagonka na IPN. To świadczy że „Na złodzieju czapka gore”

Jednym z dowodów kto rządzi Polską, była też t.zw. afera v-min. MON R. Szeremietiewa (opisana w Angorze z 8. 08.08) którego chciano zmusić do współpracy z WSI przy korupcyjnych kontraktach dla MON. Gdy to nie wyszło zastosowano szereg fałszywych oskarżeń i dymisję, którą wspierał b. szef MON B. Komorowski (b. sekr. Gen. UW )
Pomimo że wszelkie oskarżenia i kampania propagandowa w układowych mediach okazały się fałszywe, ani WSI i ich szefowie gen. Rusak i płk Mochol oraz b szef MON. B. Komorowski i prokuratorzy oraz sędziowie nie ponieśli żadnej odpowiedzialności, a sprawa dymisji i infamii R. Szeremietiewa i Z. Farmusa ciągnie się przez 7 lat do dziś.
O wpływach WSI na władze świadczy fakt, że gdy A. Macierewicz usiłował ujawnić przestępczą działalność WSI i je zlikwidować, podjęto ogromną kampanię w ich obronie a przeciw Macierewiczowi. Ten miał odwagę zarzucić Wałęsie i trzem ministrom obrony, (J. Onyszkiewiczowi, B. Komorowskiemu i J. Szmajdzińskiemu) ochronę tego niebezpiecznego dla Polski układu.
Ów układ, którego decydenci byli hojnie opłacani, ściągnął do siebie grono kombinatorów, którzy zgrupowani w kilka partii politycznych, (zapewniwszy sobie potrzebne do egzystencji dochody poprzez przejęcie dochodowych budynków, wydawnictw, przedsiębiorstw itp. i mając poparcie należących głównie do obcych mediów,) realizuje plan zrobienia kariery i podporządkowania Polski obcym. Jest to plan wyprzedaży za bezcen naszego majątku i służenia mocodawcom.

Głównym celem specjalnie wylansowanych politykierów jest umożliwienie im i ich poplecznikom zbijanie ogromnych majątków kosztem kraju: (np. Piskorski –układ warszawski wg. J. Pitery –2 mld. zł,) J. Bielecki gdy był szefem rządu – był to rząd KLD partii aferałów, później wysłany został do Londynu dla dofinansowania i doszkolenia jak służyć obcym bankom. No i służy szefując PKO. W nagrodę dostał pół darmo (bo biedak!) luksusowe mieszkanie w „domu bez kantów”, Gronkiewicz-Waltz po wysprzedaniu banków, też w nagrodę wysłana została po to samo do Londynu. Po powrocie sprzedała z rodziną pożydowski dom przejęty w sposób przestępczy (opisane we Wprost z 25. 11. 07.)

Członkowie elit SLD - jako pobratymcy służb specjalnych, zostali milionerami (kupno mieszkań za 1% wartości, błyskawiczna budowa miliardowego zaplecza układu –Kulczyk, (stare związki ze służbami spec.) kupił np. akcje GSM za 16 mln zł. a sprzedał Francuzom za 825 mln zł. uzyskując 5000% zysku! Solorz-Żak-Podgórski-Krok, Krauze, Walter powiązany z CME, R. Lauderem, (skarbnikiem Świat. Kongresu Żydów) Szudrichem, Franklem, Meretikiem i in. Michnik, Jankilewicz, Smołokowski, Cupiał itp. oraz uprzywilejowanej grupy zarabiającej od 50 tyś. zł. miesięcznie do miliona (Wróbel, Chalupec, Kott i in.) Ponadto im to obniża się podatki z 40% do 19%.
I robią to zarówno rzekomy socjalista Miller, który obniżył podatki tzw. samo zatrudnionym (dużo zarabiającym) z 40% na 19% na czym skarb państwa stracił na korzyść bogaczy ok. 6 mld zł. jak i planuje podobnie z podatkiem liniowym liberał Tusk.
Ale przecież jemu (co udowodnił) i jego świcie na Polsce nie zależy.
Tak np. w 1999r. Holendrzy wraz z BIG BG kupili za 3 mld zł. 30% akcji PZU a dziś żądają 35mld. zł. odszkodowania że nie chcemy sprzedać dalszych. Kto tak się umawiał ?
Za co również 300 członków władz PZU miało otrzymać średnio w 2006r po ok. 4,5 mln zł. nagrody? Czy to grabienie majątku państwa może odbywać się legalnie? Przecież ogromna część narodu żyje w biedzie, jest skazana na emigrację lub zacofanie rozwojowe.

Zmienić zarządców Polski jest niesłychanie trudno, ponieważ bronią ich działające w obcym interesie media, a patriotyczne organizacje są podzielone i absolutnie nie mają porównywalnych środków finansowych oraz mediów. Jedyne w miarę niezależne, są pod nieustannym wściekłym atakiem niby niezależnych mediów i ich zaprzedanych redaktorów
Widzieliśmy to przecież, kiedy większość poparła obiecujących odnowę Kaczyńskich. Powstała w wyniku tego koalicja PiS LPR i Samoobrony, która obudziła nadzieję, że zacznie uzdrawiać nasze państwo i ograniczy rabunek jego majątku.
To zagrożenie spowodowało wściekły atak należących do obcych – mediów. Dziesiątki kłamstw, insynuacji, bzdur itp. przewalały się przez te media. A wtórowała im obca prasa. Należący do PO aktywista komunistycznego rodu P. Śpiewak, po zwycięstwie Kaczyńskich głosił: „Nie martwmy się tym, bo mamy jeszcze TVN, telewizję publiczną i inne media”. A na krytykę Balcerowicza przez posła Zawiszę napisał „ To jest taki bunt prostactwa, które nie wiadomo dlaczego nagle uważa że ma coś do powiedzenia”
Widocznie ta klika upewniła go, że tylko ona ma coś do powiedzenia w Polsce. Bezczelność tych wybranych kumpli Tuska jest bezgraniczna. Dziwne też że J. Kaczyński bez żadnych powodów oddał im władzę, którą mógł pełnić jeszcze przez dwa lata.
Jest haniebne że niby polscy dziennikarze „stają na głowie” aby propagować wrogą dla społeczeństwa, a korzystną jedynie dla zagranicznych decydentów – politykę gospodarczą. Kto również im za to tak gigantycznie płaci (nawet po 100 tyś. zł./mieś)(Lis, Durczok i in.)
Przecież rządząca obecnie ekipa Platformy Obywatelskiej (PO) przekształcona ze skompromitowanych KLD i Unii Wolności pod wodzą Donalda Tuska (b. vice przewodniczącego UW) i B. Komorowskiego (b. sekr. Gen. UW) to w większości zbiór skompromitowanych działaczy, mających na sumieniu wiele tych u góry wymienionych wręcz sabotażowych decyzji (np. Lewandowski, Piskorski, Gronkiewicz, Bielecki i in.)
Czego zaś można się spodziewać po D. Tusku, który przecież pisał w mieś. Znak w 1987r m. in. „Polskość to nienormalność, Piękniejsza od Polski jest ucieczka od Polski, tej ziemi konkretnej przegranej brudnej i biednej. Dlatego tak często nas ogłupia, zasępia” itp.

Pisał także w Życiu Gosp. Nr. 23/1994 „ Zadaniem elit jest zmiana ustroju gospodarczego a to wymaga siły, bo ta przemiana godzi w interesy większości społeczeństwa” To wprost bezczelność. Komu zatem on służy? Wyraźnie to było widać gdy dla jego poparcia w wyborach przylecieli do Polski kanclerze RFN – Merkiel i Kohl.
Widać również wyraźnie że nie służy większości Polaków, a tylko gronu ustanowionych przy „okrągłym stole” nowych krajowych i obcych „właścicieli Polski” Im to obniża on wspólnie z SLD podatki, i tak niższe niż np. w Niemczech- 47%. Austrii – 50%, Belgii – 55%, Francji -54%, Holandii – 52% itp. Niech się nowi właściciele RP bardziej bogacą.

Poza ogromną ilością działań układu prawdopodobnie sterowaną przez agentów na szkodę Polski (przytoczone wyżej są tylko przykładowe) układ wspierany jest przez obce media.
Oczywiście maskują je one nagłośnieniem niby afer jak np. Rywina, Blidy, Seksualna Samoobrony, podnoszenia rąk LPR, czy „laptopu” Ziobry, które są kompletnym zerem wobec takich „niezauważalnych” afer jak np. węglowa – 50 mld zł. strat, paliwowa – 10 mld zł/rocznie, obniżenia podatków bogaczom – kilkanaście miliardów/rok, wyprzedaży hut za grosze, itp.
Obecna władza planuje także np.: uzawodowienie armii tzn. że będzie tylko mała armia bogato wyposażona, służąca tej władzy, która płaci i będzie zdolna interweniować tam gdzie każe, prawdopodobnie USA.(Oczywiście w interesie USA, a nie polskim tak jak poprzednio i na nasz koszt).
Tymczasem Polsce nie jest potrzebna agresywna armia z samolotami, helikopterami, czołgami itp. My potrzebujemy wyszkolonej w obronie młodzieży, wyposażonej w prostą broń i dobre małe rakiety, którymi można odeprzeć agresora. Dziś takimi środkami zwyciężają Amerykanów w Wietnamie Iraku i Afganistanie znacznie uboższe narody. Wracając do gospodarki -postępuje dalsza Prywatyzacja ok. 740 obiektów. Miała być ona receptą na dobrą gospodarkę. Tymczasem stała się receptą na bezrobocie, biedę i emigrację za chlebem najwyższą w Europie.

Kompletnie lekceważy się wydobycie naszych bogactw naturalnych, likwiduje kopalnie węgla, lekceważy wydobycie udokumentowanych złóż gazu, ropy i węgla.
Planowane wprowadzenie podatku liniowego, który obok już wprowadzonego obniżonego podatku dla „samozatrudnionych” przyniesie kilkanaście miliardów strat dla budżetu.

Zahamowano walkę z aferami i korupcją i podjęto obronę WSI, które były w tym uwikłane.
Planuje się też zawłaszczenie telewizji TVP oraz uciszenie lub likwidację Radia Maryja i telewizji Trwam.
Czy więc Polacy po uświadomieniu sobie roli i zadań Tuska i PO, raz jeszcze dadzą się oszukać zaprzedanym mediom i poprą ten układ w wyborach? Jak długo jeszcze będziemy ulegać ogłupiającej propagandzie i zdrajcom naszego interesu narodowego?

Wsparciem dla tego układu jest utworzona w PRL ze służb UB i innych agentów NKWD i zdrajców, nowa kadra pseudo inteligencji PRL, która opanowała część ważnych dla odrodzenia kraju dziedzin jak np. sądownictwo, finanse, szkolnictwo, sprawy zagraniczne, wojsko media itp. Widzimy to w kryminalnych patologiach działania wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, trybunałów, policji i różnych komisji, złożonych z pseudo autorytetów wywodzących się rodem często z aktywistów PRL-u.
O tym świadczy również zahamowanie rozwoju polskiej nauki i to, że najlepszy polski uniwersytet jest dopiero na 321 miejscu w świecie. Nakłady na naukę są 4-rokrotnie niższe niż średnia europejska. Jednym z przykładów zdradzieckich patologii jest to że zdrajcom z PRL-u i służb specjalnych, pomimo ich zbrodni nie wymierzono sprawiedliwości, bo jak zagroził Jaruzelski „pospadają aureole z pewnych głów” (Do kogo należą więc te głowy?)

Tak więc mają zachowane majątki, b. wysokie emerytury i renty oraz nawet najokazalsze w kraju mauzolea (Bierut i Marchlewski). Widać skąd wywodzi się obecna władza kraju i jak niezmienną realizuję politykę, niezależnie od zmian politycznych. I komu ona służy?

Jaki program powinni realizować polscy patrioci?

Analizując dlaczego Polska pomimo doskonałych warunków pozostaje w rozwoju Europy w tyle, (spadek z 10-tego miejsca na poza 50-te) widzimy że to właśnie te sabotażowe decyzje są tego głównym powodem. Wśród decydentów nie ma niestety patriotów a są głównie karierowicze. Ale przecież możemy to zmienić a nie ulegając bezwiednie hojnie opłacanej przez układ propagandzie (pensje po 100 tyś. zł.)
Musimy tylko uświadomić społeczeństwo, że usuwając w wyborach tą klikę zdrajców, która za stan Polski odpowiada i likwidując ten ogromny rabunek, który sprawił że poza transferem ogromnych sum za granicę, powstała także w kraju błyskawicznie zgraja miliarderów, którzy wydają zagrabione pieniądza na zagraniczne luksusy. A to wszystko odbywa się naszym kosztem bo każdy Polak jest już zadłużony długiem państwa na 16 tyś. zł. a dróg, mieszkań infrastruktury itp. się nie buduje i do szkół chodzą głodne dzieci.
Wrogowie, którzy wymordowali większość polskiej inteligencji i banda ich agentów, która zagrabiła nawet miliardowe majątki, triumfują. A że Polska, jak pisał w piśmie „Obywatel 2004” prof. K. Poznański „Jest państwem w procesie likwidacji” to zagrożenie ich nie obchodzi. Bo oni czują się już „wybranymi obywatelami świata”
Rodacy! Czyż przedstawione wyżej fakty nie są prawdziwe? I czy na Polsce nam już nie zależy? Jeśli tak to zjednoczmy się w Koalicję , która zjednoczy wszystkie ruchy odrodzeniowe i desygnuje do Parlamentu prawdziwych polskich patriotów, wygra wybory, wyrzuci na śmietnik historii tę bandę politykierów o kompromitującym zachowaniu i rozpocznie proces uzdrawiania kraju!
Kazimierz Golinowski

Panie Żakowski – emigruj Pan

Reakcja na wypowiedź red. Żakowskiego
Jeśli to nie Pana Rzeczpospolita, to co Pan tu jeszcze robi?. Emigruj Pan i nie denerwuj czytelników swoją publicystyką. Nie siej Pan zamętu w środowisku dziennikarzy.

W III RP żyło się Panu i publikowało dobrze, gdzie Pan i Panu podobni mieliście monopol na mądrość i jedynie słuszne poglądy. Innych, którzy mieli odmienne zdanie i oceny, potępialiście z góry zamiast, merytorycznej dyskusji. Nazywaliście to ciemnogrodem, oszołomami. Wyśmiewaliście ich. Nie dopuszczaliście na łamy „niezależnych” mediów innych ocen, innych poglądów. Nie zabieraliście też głosu w sprawie rozkradania majątku narodowego
W III RP:

• gdzie rozkradano majątek narodowy, pozbawiając potencjału ekonomicznego Polski ze wszystkimi stąd wynikającymi konsekwencjami,
• gdzie 1/5 obywateli została pozbawiona pracy, w tym ci którzy wynieśli do władzy III RP,
• gdzie beneficjentami transformacji są ci, którzy gnębili i prześladowali walczących o nowy ustrój III RP ( firmy ochraniarskie, wysokie emerytury, uwłaszczenie byłej nomenklatury).
• gdzie młodzi przedsiębiorczy ludzie wykształceni nie mieli perspektyw i emigrują,
• gdzie wprowadzono kapitalizm oligarchiczno-mafijny, który wyłonił kastę pasożytniczych bogaczy (nie mających nic wspólnego z przedsiębiorczością dla kapitalizmu zachodnioeuropejskiego).
• gdzie gospodarka Państwa nie może utrzymać struktur Państwa, nie stać go na budowę autostrad, metra, służbę zdrowia, koleje, edukację, policję sądy itd.
• gdzie wbijaliście społeczeństwu do głowy, ze mamy gospodarkę rynkową,
• gdzie sądy były bezradne wobec gigantycznej przestępczości zwykłej kryminalnej i tej gospodarczej zagrabiającej narodowy majątek,
• gdzie policja i sądy zamiast ścigać przestępców układały się z nimi,
• gdzie Prezydent Państwa ułaskawia największych gangsterów (Słowik),
• gdzie mordowany jest nawet szef policji i ministrowie rządu, (Sekuła, Dębski)
• gdzie korupcja miała takie rozmiary, że plasowała nasz kraj na końcu rankingów pod tym względem,
• gdzie ponad 70 % systemu bankowego jest w rękach obcych, w wyniku czego nasz rynek usług bankowych jest drenowany bez żenady, co wyraża się w drożyźnie usług bankowych (dostęp do kredytów, różnica oprocentowania lokat i kredytów) i z roku na rok rekordowych zyskach sektora bankowego,
• gdzie rynek usług telekomunikacyjnych jest w obcych rękach i jest drenowany przez obce firmy, co wyraża się w drożyźnie tychże usług,
• gdzie gigantyczne pieniądze publiczne (między innymi ze składek emerytalnych) zamiast być angażowane do rozwoju gospodarki są w rękach prywatnych i wykorzystywane do spekulacji na rynku finansowym.
• gdzie prawo stanowione było pod określone lobby (afera Rywina i wiele innych),
• gdzie za parawanem demokracji kryła się dyktatura określonego lobby, które było przez „niezależne” media promowane itd. itp.
I co, taka właśnie Rzeczpospolita podobała się Panu ?
Kiedy taka III Rzeczpospolita wreszcie została zakwestionowana i przystąpiono do jej naprawy, Pan Panie Żakowski i Panu podobni poczuli się źle i ogłosił Pan, że to nie jest Pana Rzeczpospolita. Wyjątkowo jasno i bez ogródek określił się Pan. Więc co Pan tu jeszcze robi, skoro to nie jest Pana Państwo?

Przypomina mi się marzec 1967 r. Wtedy pracowałem w gmachu Komisji Planowania przy RM. W wyniku tzw. wydarzeń marcowych nagle okazało się, że prawie wszyscy dyrektorzy i wicedyrektorzy Departamentów (wówczas nazywano ich Zespołami), oraz I-szy i II sekretarz POP PZPR nagle emigrują. Ich przywileje zostały zagrożone. Przywilejami tymi było to, że tylko oni byli predestynowani do zajmowania dyrektorskich stanowisk, nie dlatego, żeby byli merytorycznie kompetentni. Przecież było mnóstwo innych kompetentnych ludzi. Ze stanowiskami dyrektorskimi związane były inne przywileje (mieszkania, dostęp do sklepów za „żółtymi firankami” itd.) Jednym z istotnych przywilejów było, to że ich pensje były często poza taryfikatorem, przyznawane indywidualnie przez Przewodniczącego Komisji Planowania (często temu stanowisku towarzyszyło stanowisko wicepremiera).

Ludzie ci nawet pozbawiali się obywatelstwa polskiego, aby wyemigrować, bo to już nie było ich Państwo, ich partia (bo naruszało ich przywileje, interesy).
Później, po latach właśnie Prezydent III RP przepraszał ich za wypędzenie i pozbawienie obywatelstwa polskiego i zapraszał do powrotu.

W takiej III RP Panu i Panu podobnym żyło się dobrze. Co Pan tu jeszcze robi ?, ponawiam pytanie. Ostatnia konwencja programowa PIS wskazuje na pełną determinację nowych władz, że III RP nie wróci. Więc jak Pan będzie żył i publikował, już nie jedynie słuszne wg Pana oceny, już nie jedyne słuszne poglądy. Przyjdzie więc Panu żyć i publikować już nie w warunkach monopolu na wiedzę, na oceny, na jedynie słuszne poglądy. Zniesie to Pan?.


WIOSENNY ZJAZD ANIMATORÓW I PREZESÓW RYCERSTWA NIEPOKALANEJ r. 2004
(Fragmenty wypowiedzi Romana Malinowskiego).

Prywatyzacja i jej skutki

Rośnie pogarda bogatych do biednych, zamykanie się tych pierwszych w gettach zamożności, odgradzanych murami i ochroniarzami od reszty społeczeństwa.
Wzrasta liczba ludzi bezdomnych. Rośnie liczba samobójstw w tym wśród rolników i robotników, co jest zjawiskiem nowym. Blisko 50% społeczeństwa żyje poniżej minimum socjalnego, bądź na jego granicy. 25% wymaga leczenia specjalistycznego z powodu depresji. Tak zwana reforma zdrowia, wraz z polityką lekową, stwarza coraz większe bariery w ochronie zdrowia i życia, co może prowadzić i częściowo już prowadzi do pośredniej eutanazji chorych i biednych. Ostatnio zaś kolejne sięganie do kieszeni niezamożnych dla łatania budżetu i poprawy finansów państwa może poszerzać obszary biedy, pogłębiać konflikty społeczne, przy pozyskaniu tą drogą stosunkowo niewielkich środków, przy jednoczesnym istnieniu innych znacznych możliwości zwiększenia dochodów budżetowych i poprawy sytuacji finansowej państwa.
W tej sytuacji przygotowywany podatek katastralny może pozbawić reszty dobytku dużą część społeczeństwa.

Polska ziemia

Próby narzucenia Polsce nierównoprawnych warunków wejścia do UE w porównaniu z innymi krajami członkowskimi, w tym także mniej korzystnych warunków dla polskiego rolnictwa, może powodować dalsze pogorszenie konkurencyjności, słabnięcie rolnictwa, spadek wartości ziemi, chęć jej wyzbywania się, co będzie poszerzać możliwości jej przejmowania przez podmioty zagraniczne. Tak więc udział kapitału zagranicznego mógłby być przeważający nie tylko w gospodarce, bankach (80%), w mediach (90%), ale także wielce znaczący we władaniu ziemią.
Można postawić pytanie: W którym z krajów zachodnich jest podobna sytuacja? Ziemia to terytorium suwerennego państwa, to przestrzeń życia i pracy narodu polskiego, jego egzystencji, to dziedzictwo naszych tradycji i wartości kultury, wiary, kształtowane wysiłkiem wielu pokoleń, to nasze korzenie tożsamości duchowej, narodowej, chrześcijańskiej, decydujące o zdrowiu narodu i państwa. Proszę zastanowić się, jak wiele czynią media w sposób bezpośredni i pośredni, aby nas od tych korzeni oderwać, aby dzielić i skłócać ze sobą.

Polska – państwo pomocnicze

Polska w jakimś sensie znalazła się obecnie na rozdrożu. Czy dalej ma być realizowana liberalna czy neoliberalna doktryna, niezależnie od ekip rządzących, bez oglądania się na skutki ekonomiczne i społeczne? Czy mamy być krajem o dominującej pozycji podmiotów zagranicznych w różnych dziedzinach, krajem o wysokim bezrobociu, korupcji, rozwarstwieniu majątkowym, marginalizacji społeczno-ekonomicznej dużej części społeczeństwa? Czy społeczeństwo i państwo w takim stanie i przy takich tendencjach gwarantuje stabilny rozwój czy destabilizację? Czy może być liczącym się partnerem w integrującej się Europie? Czy może wnosić swoje dziedzictwo kulturowe, wartości swego ducha do domu europejskiego, wzajemnie ubogacając się?
Musimy odchodzić od liberalnej doktryny i w demokratycznych wyborach pozbywać się ich nosicieli.
W Wyniku działań naszych rządów po 1989r, zachodzących procesów gospodarczych, społecznych podbudowywanych ideologicznie przez liberałów, którzy zawłaszczyli wszelkie środki informacji, jak również, wypływających z ideologii zmianach w edukacji i wychowaniu młodzieży, 3RP wykształciła nowy typ człowieka, o którym pisze Ryszard Legutko w książce pt. „Esej o duszy polskiej” i to nie zbyt pochlebnie. Podobnie Zdzisław Krasnodębski w artykule „Szczęście bez ambicji” opublikowanym w jednym z nr „Rzeczpospolitej”, wskazuje na nędzę moralną i zapaść cywilizacyjną społeczeństwa jako wynik pookrągłostołowych przemian.


Rozdział 7

POZYTYWNE SKUTKI REFORM

Pozytywy:


Zaprzeczeniem wyżej namalowanej czarnej rzeczywistości jest nasze bezpośrednie doświadczenie. Jeśli człowiek tkwi w owych 20% ludności żyjącej dostatnio widzi zgoła inny obraz tego, co go otacza. Widzi życie radosne, kolorowe, interesujące, piękne. (Zwłaszcza jeśli się jest młodym, zdrowym, pięknym i bogatym). Lecz nawet owa większość ”przegrana” korzysta z wielu zachodzących zmian. Oto co widzi i czym może się cieszyć:

-Wypiękniała architektura domów, pojawiły się w miastach strzeliste wieżowce.
-Korzystamy ze środków bardziej nowoczesnych w komunikacji (autobusach, tramwajach, pociągach, metrze).
-W wielu regionach kraju możemy oddychać czystym powietrzem na skutek inwestycji urządzeń oczyszczających w dziedzinie przemysłu.
-Znacznej poprawie nastąpiło oczyszczanie wód, dzięki wzmożonemu budownictwu w miastach i osiedlach oczyszczalni ścieków.
- Korzystamy z wolności słowa (niestety w wielu wypadkach ograniczaną przez tzw. „poprawność polityczną”. Przykładem jest prześladowanie Ratajczaka, Pająka, J. R. Nowaka, radia Maryja i telewizji „Trwam” oraz księży jak np. prałata ks H.Jankowskiego). Przedstawiciele prasy o charakterze narodowym nie zapraszani są do radia i telewizji (np.redaktorzy Naszej Polski, Myśli Polskiej, Naszego Dziennika itd.)
- Korzystamy z wolności zgromadzeń (ograniczoną przez wysokość opłat wynajmowania sali).
- Korzystamy z wolności praktykowania swej religii. (Chociaż trwa intensywna walka zmierzająca do podważenia wartości chrzęścijańskich przez środowiska laickie).
- Umożliwiono Kościołowi organizowanie różnych form działalności religijnej i uczestniczenie w życiu publicznym (pielgrzymki, udział hierarchów w uroczystościach państwowych itp.).
- Mamy możliwość poruszania się po całym świecie bez utrudnień biurokratycznych, zwłaszcza po krajach UE w ramach umowy z Szenghem.
- Mamy możliwość bogacenia się dzięki własnym zdolnościom i pracy.
- Wyzwolono w społeczeństwie olbrzymie pokłady energii twórczej owocującej w wielu przedsięwzięciach.
- Stworzono szerokie możliwości kształcenia się młodzieży w kraju i za granicą.
- Umożliwiono podejmowanie pracy w różnych krajach UE.
- Stworzono warunki dla powstania infrastruktury turystycznej. W miejscowościach pojawiają się kawiarenki, restauracje, bary szybkiej obsługi, hotele.
- Uruchomiono kredyty dla przedsiębiorców sprzyjające rozwojowi prywatnej inicjatywy.
- Uruchomiono kredyty dla młodych umożliwiając im zakup mieszkania o odpowiednim standardzie (nie jak w PRL-u wg norm powierzchni na osobę).
- Nastąpiło powszechne unowocześnienie życia jednostek. (komputeryzacja, Internet, telefony komórkowe, cyfrowe aparaty fotograficzne itp.)
- Samochód stał się środkiem powszechnie dostępnym. Rośnie ich liczba na drogach, a są to wozy światowych firm o pięknym wyglądzie i wysokich technicznych osiągach.
- Pojawiają się nowe drogi i odcinki autostrad.
- Wzrosła znacznie wydajność pracy pracowników w zakładach przemysłowych i usługowych.
- Podniosła się znacznie (w porównaniu z PRL-em) uprzejmość obsługi klientów.
- Powstały w miastach wielkie domy towarowe oferujące szeroki zakres towarów do sprzedaży.
- Podnosi się jakość pracy w rożnych zakładach, przedsiębiorstwach, instytucjach na skutek działania konkurencji.
- Rozbudzono potrzebę działań charytatywnych na rzecz potrzebującej ludności.
- Znacznie usprawniono gospodarkę odpadami.
- Powstało szereg agencji towarzyskich ujmujących w cywilizowane ramy prostytucję.
Tę listę pozytywów rozszerza znacznie Aleksander Hall w artykule „Szczęśliwa epoka” „TP”32/08. porównując aktualny stan kraju z sytuacją w PRL-u. Oczywiście, porównanie jest korzystne dla współczesnej sytuacji kraju. Lecz czy po 20 latach jego funkcjonowania można się dziwić? To Tak, jakby porównywać, że w PRL-u nie mieliśmy wiele telewizorów kolorowych, a teraz są w każdym domu, podobnie jak telefony komórkowe, internet itp.
Wielkie poparcie liberałów w Polsce, nie spotykane w innych krajach, każe przypuszczać, że ludność akceptuje ich rządy, filozofię i cele do których zmierzają. Dziwi fakt, że w chrześcijańskim kraju, gdzie powinny królować zasady solidaryzmu społecznego, miłosierdzia, pomocniczości i „miłości bliźniego” znalazło się tak wielu zwolenników darwinizmu społecznego, sprzecznego z religią, w którym motorem działań jest chęć zysku, egoizm, chciwość, bezwzględność i okrucieństwo wobec bliźnich.

..ciąg dalszy w następnej części.

Wersja do druku

JOANNA Z POMORZA - 08.12.11 17:25
Proszę mój komentarz zamieścić nie moderować , Joanna

JOANNA Z POMORZA - 08.12.11 17:24
BZDURY, BZDURY - PROSZE WIECEJ CZYTAĆ , CZYTAĆ , UCZYĆ SIĘ I WYCIĄGAĆ WNIOSKI - CO ZA BZDURY EMIGRACYJNE

JOANNA - 08.12.11 17:22
BZDURY , BZDURY - JESZCZE RAZ BZDURY

Smyrna - 10.03.09 18:08
Potrzba dokonywania ocen III RP jeszcze jest bardziej paląca właśnie teraz, kiedy u steru władzy znajdują się jej przefarbowani budowniczowie. Należy unaocznić społeczeństwu kto nim rządzi. Należy wykorzystać wywiad Prof. Religi, który właśnie też uchyla rąbka tejemnicy o tych budowniczych i ma jednoznaczną ich ocenę. Jest to bardzo ważna opinia. Głoszona przez niekwestionowany autorytet. Daje ona kłam rozpowszechnianym opiniom przez zaprzedanych "gwiazdy dziennikarstwa" Lis, Olejnik itd. przez błaznów typu Palikot, hipokrytów typu Niesiołowski itd. itp.

Wszystkich komentarzy: (4)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

    PAMIĘĆ O CZASACH PRL
    Z biegiem lat pamięć dokonuje selekcji, zapomina o wielu drobniejszych niedogodnościach, a wyolbrzymia często takie, które szczególnie silnie nas dotknęły, trwały czas długi, lub krótszy, lecz były przez nas odczuwane bardzo intensywnie...
    09.03.09 - 12:38 | Czytaj więcej

  • OCENA TRZECIEJ RP
  • OCENA TRZECIEJ RP c.d.
  • POLSKA W UE

01 Kwietnia 1930 roku
PLL LOT uruchomił pierwsze połączenie międzynarodowe. Były to loty do Bukaresztu z lotniska mokotowskiego


01 Kwietnia 1750 roku
Urodził się Hugo Kołłątaj, polityk, pisarz, współautor Konstytucji 3 maja 1791 (zm. 1812)


Zobacz więcej