Środa 26 Czerwca 2019r. - 177 dz. roku,  Imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 30.04.09 - 19:21     Czytano: [3702]

Dział: Głos Polonii

Wyszli z "Forum Polonii"
Rezolucja


Do Walnego Zjazdu Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii - „Forum Polonii” Wiedeń 28-29 marca 2009 roku.

Wielce Szanowni Uczestnicy Walnego Zjazdu, Drodzy Rodacy,

Niżej wymienione organizacje pragną poinformować Państwa o rezygnacji z członkostwa w „Forum Polonii”.

Ponieważ wycofanie się na raz 6-ciu organizacji (i być może w przyszłości także innych), liczebnych, aktywnych, o bogatej tradycji organizacyjnej, z przynależności i działalności w „Forum Polonii” jest wydarzeniem bez precedensu w jego historii a także znaczącym i brzemiennym w skutki w środowisku Polonii w Austrii, żądamy by podczas Walnego Zjazdu „F.P.” w dniu 28.03.2009, na początku jego obrad, zostały przedstawione w pełnym brzmieniu delegatom Walnego Zjazdu „F.P.” i zaproszonym gościom, poszczególne oświadczenia o rezygnacji n/w organizacji z członkowstwa w
„F. P.”. Oświadczenia te, które są merytorycznym uzupełnieniem niniejszej rezolucji, zostały dostarczone w formie elektronicznej i pocztą zarządowi „Forum” w ostatnim tygodniu.
Oficjalnie od Walnego Zjazdu „F. P.” w marcu 2007, a nieoficjalnie dużo wcześniej, obserwowaliśmy i doświadczaliśmy powstanie, w jego ramach, specyficznego układu ideowo-towarzyskiego pod kierownictwem prezesa Andrzeja Lecha, który naszym zdaniem miał i ma nadal szczególnie negatywny wpływ na sposób kierowania Wspólnotą.
Wielokrotnie otwarcie podczas zgromadzeń przedstawicieli organizacji polonijnych oraz posiedzeń Zarządu "Forum Polonii", tak długo jak mogliśmy tam przemawiać suwerennym głosem, informowaliśmy Zarząd „F.P.” i prezesa Andrzeja Lecha o jego i niektórych innych członków władz „Forum”, m. in. Barbary Kling – przewodniczącej zarówno Komisji Statutowej jak i Sądu Polubownego, obecnie sekretarza w Zarządzie F.P., Mariusza Michalskiego – skarbnika w Zarządzie, Jerzego Konarzewskiego – równocześnie członka Sądu Polubownego i Komisji Rewizyjnej, Alinę Majewski – w różnych okresach tej kadencji sekretarza Zarządu, Andrzeja Kempę, od kwietnia 2008 członka Zarządu, o ich działalności niezgodnej ze Statutem „Forum”, czyli niezgodnej z prawem austriackim, i w rezultacie całej Wspólnoty, o niejawnym i sprzecznym z interesami niektórych organizacji polonijnych gospodarowaniu funduszami „F.P.”, a w niektórych przypadkach także niezgodnych z prawem i karalnym, o naruszaniu dobrego imienia wielu organizacji polonijnych i ich działaczy, o niegodnych, działaczy społecznych, zachowaniach członków władz „Forum”, którzy, pełniąc funkcje publiczne w ramach „F.P.”, pochodzące przecież z wyboru, czyli oparte także na indywidualnym zaufaniu, powinni wznieść się ponad ich własne interesy czy interesy reprezentowanych przez nich w „Forum” organizacji.

W w/w okresie miały też miejsce we Wspólnocie skandaliczne zdarzenia eliminowania z życia społecznego niewygodnych dla układu osób poprzez min. „zakaz reprezentowania „Forum” i pozbawienie możliwości kandydowania przez następne kilka kadencji do jego władz oraz wykluczenie z Zarządu“, Piotra Radowskiego i Piotra Leśniaka, osób bardzo zasłużonych dla „Forum Polonii”, pełniących w historii tej organizacji funkcje prezesa lub członków jego najwyższych władz., zdarzenia krzywdzące tych i innych polonijnych działaczy społecznych i w efekcie także ich rodzime organizacje.

Nie zgadzając się na takie postępowanie prezesa Andrzeja Lecha i uległych mu osób we władzach „F.P.” w październiku 2007 r. czterech członków ustąpiło z Zarządu „Forum” na znak protestu.

Nie z naszej winy nie udało nam się w ciągu ostatnich 2 lat doprowadzić do rzetelnej i odpowiedzialnej mediacji między prezesem Andrzejem Lechem i osobami wspierającymi go w Zarządzie bądź w Sądzie Polubownym „F.P.”, w których to organach władzy Wspólnoty mieli i mają przewagę jego zwolennicy z jednej strony a przedstawicielami organizacji polonijnych kontestujących ich postępowanie.
Prezes Andrzej Lech postępował i postępuje nadal autokratycznie, często samowolnie:, i jeśli swojej przewagi głosów we władzach „F.P.” nie mógł wykorzystać dla realizacji swoich i / lub jego zwolenników celów, to łamał arogancko prawo. I czyni to nadal.
Dla przykładu nie mając przewagi głosów w Komisji Statutowej „Forum”, bądź będąc jej niepewnym, wraz z Barbarą Kling i Jerzym Konarzewskim, niejawnie, z naruszeniem prawa i zasad współpracy społecznej, „spreparowali“ zmiany w Statucie „F.P.”, które umocniły jego władzę i układu ideowo-towarzyskiego, który stworzył wokół siebie. Nie zareagował odpowiedzialnie na publiczną krytykę, że kieruje Wspólnotą Organizacji, w odczuciu krytykujących, w sposób, niezgodny ze statutowymi celami „F.P.” i ideowymi zasadami, na których opiera ona swoje istnienie.
W ciągu ostatnich kilku lat pod prezesurą Andrzeja Lecha „Forum Polonii” przestało być w istocie rzeczy organizacją suwerenną i ideowo pluralistyczną, demokratyczną, opierającą swoje działanie także na chrześcijańskiej i patriotycznej podstawie. Całkowicie zatracona też została naczelna idea przyświecająca powstaniu Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii – „Forum Polonii” – możliwie jak najszerszej integracji środowisk polonijnych w Austrii.

Jeśli n/w organizacje zdecydowały się wystąpić z „Forum” to znaczy, że całkowicie cofnęły one kierownictwu a przede wszystkim jego zarządowi, udzielone wcześniej wotum zaufania. Oznacza to też, że utraciły one wiarę w to, że „F.P.” może stać się znów wiodącą, reprezentacyjną organizacją Polonii w Austrii, skutecznie pracującą dla dobra Polonii w Austrii i społeczności austriackiej oraz naszej Ojczyzny, jak również, iż nie widzą one, w istniejącej sytuacji, możliwości wspólnego wyjścia z tego organizacyjnego kryzysu. Zresztą, naszym zdaniem, opartym na faktach, zarówno prezes Andrzej Lech jak i jego najbliżsi współpracownicy, nie kryją w praktycznym działaniu, że są zadowoleni z podziału organizacyjnego w Polonii austriackiej, że powstałą sytuację uważają za korzystną dla siebie. Z ich strony nie napotkaliśmy na jakiekolwiek organizacyjne zaniepokojenie zaistniałym konfliktem. Krytykowani przez n/w organizacje działacze polonijni, pełniący w „F.P.” nadal funkcje kierownicze: Andrzej Lech, Barbara Kling, Mariusz Michalski, Andrzej Kempa, zapewne nie myślą dobrowolnie ustąpić z pełnionych funkcji tak jak to miało miejsce w październiku 2007 r. i późniejszym w przypadku Barbary Niemirowicz, Lecha Krawczyka (wówczas sekretarza w Zarządzie „F.P”), Andrzeja Michalskiego i Wiesława Lipińskiego a także Janusza Mikulskiego (wówczas szefa Komisji Rewizyjnej), którzy podjęli taką decyzję jako protest ale też i po to, by umożliwić objecie funkcji we władzach „F.P.” osobom, które naszym zdaniem potrafią moralnie, zgodnie z prawem i skutecznie działać na rzecz dobra wspólnego Polonii w Austrii, mając przy tym zaufanie wszystkich organizacji skupionych we Wspólnocie. Ten fakt został wykorzystany ale do wzmocnienia układu w kierowniczych organach poprzez niezgodne ze statutowymi procedurami tzw. „wybory uzupełniające”.

Organizacje, które wystąpiły z „F.P.” reprezentują liczebne, aktywne, znaczące społecznie grupy polonijne, nierzadko o historycznych, chlubnych dla Polaków i Polski, tradycjach, nie mogą pozwolić sobie na pozostawanie dalej w federacyjnej strukturze organizacyjnej, która uległa pod prezesurą Andrzeja Lecha tak daleko idącej transformacji prawnej (zmiany w Statucie F.P.) i ideowej. N/w organizacje powinny i będę szukać innych możliwości skutecznego działania i rozwoju. Mają one nadzieję, że z czasem przekonają do swoich racji postępowania także inne organizacje polonijne i ich działaczy.

Z poważaniem:

Chór Polonii Wiedeńskiej "Gaudete"
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół Polski" w Austrii
Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich w Austrii
Polska Młodzież Katolicka
Szczep "Polanie" ZHPpGK
Polsko-Austriacki Klub Informacji i Kultury "Sierpień '80".


Do wiadomości: zainteresowanych instytucji, organizacji i mediów.

Wiedeń, 28 marca 2009 r.


.........................................................

Oświadczenie


Do Zarządu „Forum Polonii”
Boerhaavegasse 25/5
1030 Wien


Niniejszym oświadczamy, że występujemy z „Forum Polonii”.

Trwająca od pięciu lat zła sytuacja w „Forum”, polegająca min. na bezpardonowym zwalczaniu niewygodnych osób i naruszaniu prawa, w różnych jego obszarach, spowodowała, że kilka znaczących czynnych organizacji, na znak protestu zrezygnowało z delegowania swoich przedstawicieli do jego kierowniczych organów. W wielokrotnie wysyłanych do zarządu pismach zwracana była uwaga na niedopuszczalny i wysoce szkodliwy dla „Forum” styl pracy prezesa Andrzeja Lecha i kilku działaczy różnych organów „Forum Polonii”, których skupił on wokół siebie.
Ten alarmujący stan rzeczy absolutnie nie zmobilizował zarządu do działań zapobiegających dalszemu pogłębianiu się kryzysu a protesty, były właściwie całkowicie ignorowane. Szczególnie celował w tym sam prezes Andrzej Lech, który np. na uwagi, ażeby wyjaśnił sprawę istnienie takiego samego, jak jego, nazwiska i imienia na tzw. „liście Wildsteina” odpowiadał wymijająco i przeważnie arogancko czym łamał nie tylko dobre obyczaje ale i uchwały zjazdowe podjęte 2 lata temu.
Jakby mało było tego kilka miesięcy temu została przeprowadzona zmiana dotychczasowego Statutu „Forum“, przy czym projekt zmian opracowano w niezgodny z ogólnie stosowanym w przypadkach wspólnot, sposób. Nie wnikając bardziej w szczegóły stwierdzamy, że Statut ten w wielu swoich zapisach ma dezintegrujący i antagonizujący Polonię austriacką, charakter poprzez np. nadawanie niektórym grupom uprzywilejowanego statusu, głoszenie neutralności światopoglądowej czy odebranie pewnym środowiskom, prawa do pełnego udziału w pracach „Forum”. Naszym zdaniem większość wprowadzonych zmian spowodowała, że jest to Statut mogący zapewne mieć zastosowanie w pojedynczej organizacji ale z pewnością nie we wspólnocie organizacji. Wspólnota organizacji ma, w życiu społecznym, szczególny status już choćby dlatego, że jej członkami są pewne środowiska i grupy a nie pojedyncze osoby.

„ Forum Polonii” powstawało przy czynnym udziale Klubu „Sierpień ‘80”, który całkowicie poparł przyświecającą wówczas ideę możliwie jak najszerszej integracji Polonii austriackiej dla dobra jej samej jak i naszej Ojczyzny.
Klub „Sierpień ‘80” był przez kilkanaście lat jednym z najaktywniejszych członków „Forum”. Poprzez klubowe inicjatywy „Forum Polonii” stało się znane i uznawane w całym polonijnym świecie.
Niestety sytuacja jaka panuje w „Forum” i prowadzona, przez niektórych czołowych członków kierowniczych gremiów działalność i ich postawa, powoduje, że nie widzimy w nim aktualnie miejsca dla naszej organizacji. Absolutnie też nie chcemy, ażeby nasze, choćby nawet tylko symboliczne, uczestnictwo w „Forum” legitymizowało poczynania i postawę niektórych działaczy związanych z jego kierowniczymi organami.

Decyzja o wystąpieniu z „Forum Polonii” i sposobie jej przekazania została podjęta na zebraniu zarządu Polsko-Austriackiego Klubu Informacji i Kultury „Sierpień ‘80” w dniu 15 stycznia 2009 roku.

Na zakończenie chcielibyśmy wyrazić nadzieję, że obecny głęboki kryzys w „Forum” ma charakter przejściowy. Wierzymy w rozsądek wielu działaczy, którzy, jeżeli tylko zechcą to spowodują, że „Forum Polonii” zacznie ponownie działać dla dobra polonijnej społeczności w Austrii i naszej Ojczyzny jako autentyczna Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii – „Forum Polonii”. Rzetelna analiza ostatnich lat, wewnątrz „Forum”, oraz zmiana jego dotychczasowego, antypolonijnego, kursu mogłyby stanowić przyczynek do rozważenia przez nas możliwości o ponownym przystąpieniu Klubu „Sierpień ‘80” do Wspólnoty.

Z polonijnym pozdrowieniem:
Inż. Piotr Radowski , prezes
Arkadiusz Wach , sekretarz

Polsko-Austriacki Klub Informacji i Kultury „Sierpień ‘80”
Wien, 23 marca 2009 r.

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

26 Czerwca 1953 roku
Nikita Chruszczow przeprowadził zamach stanu w Moskwie. Aresztowano Ławrientija Berię.


26 Czerwca 1942 roku
Zmarł Stanisław Skarżyński, polski pilot, zginął w czasie lotu bojowego (ur. 1899).


Zobacz więcej