Piątek 24 Maja 2019r. - 144 dz. roku,  Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 29.11.16 - 16:41     Czytano: [1781]

Dział: EKOInformacje

Szokująca zmiana polityki PiS (Ak.)


Dnia 25.11.2016 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu - Ministerstwo Środowiska.

W projekcie ustawy wspomnianej wyżej są m. in. zapisy:
Art. 49a. 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2.
2. Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej "strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO"...

Podkreślić trzeba, że tym razem już nie mówi się zupełnie o uprawach eksperymentalnych, nie ma takiego pojęcia - są uprawy, a więc wszystkie uprawy łącznie, na czele z uprawami komercyjnymi!

Wspomniany projekt przeczy obietnicom PiSu, który - w osobie Pana Ministra profesora Jana Szyszki - niejednokrotnie deklarował wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO.
Jest niezgodny z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP, które mówi, że Polska ma być krajem wolnym od GMO.
Narusza Konstytucję RP, ponieważ :
a) zezwala na niszczenie środowiska,
b) zezwala na narażanie na szwank zdrowia Obywateli RP,
c) narusza zasadę własności rolnej.

UWAGA! W dodatku dzieje się to wszystko w czasie, kiedy Komisja Europejska pozwala krajom na wprowadzanie zakazów upraw GMO! W 2015 roku wprowadzono bardzo ważną poprawkę do prawa dotyczącego inżynierii genetycznej, zmieniającą dyrektywę 2001/18/WE. Na mocy tej nowej dyrektywy 2015/412/EU państwa członkowskie UE otrzymały prawo wprowadzenia całkowitego (!!!) zakazu upraw GMO na swoim terytorium.

W związku z powyższym żądamy:

1. Wprowadzenia w proponowanej ustawie zapisu o całkowitym i bezwarunkowym zakazie uwalniania GMO do naturalnego środowiska (w celach komercyjnych i eksperymentalnych).

2. Wydania odpowiednich rozporządzeń dla służb w celu skutecznego egzekwowania wyżej wspomnianego zakazu.

3. Aby Rząd PiS wytłumaczył się przed wyborcami z tej zaskakującej zmiany w stronę upraw GMO.

-...Z uwagi na mocne stanowisko PiS (w przeszłości), który opowiadał się przeciwko GMO, partia zyskała silne poparcie społeczeństwa, które było zawsze podejrzliwe wobec genetycznie modyfikowanych roślin i wprowadzania ich do łańcucha pokarmowego...- podkreśla Edyta Jaroszewska - Nowak, rolniczka, przewodnicząca Stowarzyszenia EKOLAND o/Zachodniopomorski.

-...Nowe propozycje powyżej omawianej ustawy rządu PiS są BARDZO kontrowersyjnym zwrotem od jego dotychczasowego stanowiska! Odbieramy to jako wyraźny gest POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI POLAKÓW...- dodaje Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla.

-...Proponowane nowe przepisy o uprawach GMO nie są w stanie uchronić Polaków i Polskę przed zagrożeniami ze strony GMO. Bezwarunkowy zakaz upraw GMO jest konieczny w sytuacji, gdy szybko rośnie liczba publikacji wyników badań naukowych potwierdzających wcześniej rozpoznane i oraz nowe zagrożenia ze strony GMO dla zdrowia i środowiska, zwłaszcza gleby. Co więcej, uprawy GMO to nie tylko uzależnienie rolników od obcych korporacji, ale w rezultacie zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju, Polski ... - zauważa prof Jacek Nowak

-...Jeśli rząd RP tego chce, to może zakazać BEZWARUNKOWO uprawiania GMO w CAŁYM KRAJU na mocy nowej dyrektywy 2015/412/EU, podobnie jak zrobiły to inne kraje, które chcą być wolne od GMO – np. Niemcy, Austria czy Francja, która ma całkowity zakaz uprawy kukurydzy MON810 oraz 8 innych odmian kukurydzy GM, które są dopiero w procesie autoryzacji (1507x59122, 1507, 59122, Bt11, GA21, MIR604, Bt11*MIR604*GA21). I TAKIEGO ZAKAZU OCZEKUJEMY!...- podsumowuje Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC.

LINK DO projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12287054/12361601/12361602/dokument...

KONTAKT:
Edyta Jaroszewska-Nowak, tel. 6096453386
prof Jacek Nowak, tel. 887027862
Jadwiga Łopata, tel. 33 8797114
==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl

INFORMACJE DODATKOWE:

PRZYPOMINAMY FAKTY:

A. Już w latach 2004-2006 wszystkie Sejmiki Wojewódzkie zadeklarowały chęć tworzenia stref wolnych od GMO, podpisując odpowiednie, oficjalne dokumenty. Tym samym cała Polska ogłosiła się strefą wolną od GMO!

B. W Polsce podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej 70-80% konsumentów jest przeciw GMO!

C. JUŻ OD DAWNA WIADOMO, ŻE NIE JEST MOŻLIWA koegzystencja/współistnienie/sąsiadowanie upraw tradycyjnych i GMO.

D. Propozycja "Ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 czerwca 2016 " zawiera zapisy utrudniające prowadzenie upraw GMO, ale są one NIEWYSTARCZAJĄCE.

Np.:

1. "utworzenie strefy wskazanej do upraw GMO wymaga zgody Ministrów Rolnictwa i Środowiska po wcześniejszym zasięgnięciu opinii rady gminy" - to będzie tak samo łatwe do "załatwienia", jak było/jest np. w przypadku sprzedaży ziemi.

2. "pisemne oświadczenie posiadaczy gruntów położonych w odległości 3 km od gruntu, gdzie ma być prowadzona uprawa, że nie sprzeciwiają się temu" - to można załatwić np. „za flaszkę” bo naród jest biedny i ogłupiony przez ciągłą propagandę. W DODATKU DUŻE GOSPODARSTWA W WIELU PRZYPADKACH NIE BĘDĄ POTRZEBOWAŁY ZGODY SĄSIADÓW, BO UPRAWY BĘDĄ WEWNĄTRZ ICH AREAŁU.

GUS: W 2015 r. gospodarstwa rolne zajmowały 16,3 mln ha gruntów w ogólnej powierzchni kraju wynoszącej 31,3 mln ha. W gospodarstwach indywidualnych znajdowało się 14,9 mln ha gruntów, z kolei gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadały 1,4 mln ha łącznego areału gruntów.
Najwięcej gospodarstw rolnych znajdowało się w grupie obszarowej 1–10 ha obszaru użytków rolnych, a zatem 1030 tys. - to 73,2% gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne. Zajmowały one TYLKO 28,2% areału gospodarstw rolnych.
Gospodarstw rolnych posiadających powyżej 10 ha użytków rolnych było 352 tys., zajmowały one 26,8% powierzchni gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw użytkujących więcej niż 15 ha użytków rolnych było 207 tys.
Gospodarstw rolnych z obszarem użytków rolnych powyżej 1000 ha zaobserwowano jedynie 270, użytkowały one 3,7% całkowitej powierzchni gospodarstw rolnych oraz 790 gospodarstw posiadających od 500 do 1000 ha użytków rolnych, zajmujących 3,7% obszaru ogólnego gospodarstw rolnych.
http://www.gospodarz.pl/aktualnosci/artykuly-porady-analizy/uzytkowanie-gruntow.html
Wystarczy kilka dużych gospodarstw, które podejmą uprawę GMO aby zanieczyścić całą Polskę.

3. "dokumentację potwierdzającą, że uprawa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko" - to przypomina np. wymaganą dokumentację przy budowie wież przekaźnikowych telefonii komórkowej - czyli zasady: “papier wszystko przyjmie, a urzędnicy przymkną oko”!


www.icppc.pl


.........................................................................
2 grudnia 2016r.

Szanowni Państwo,
2 grudnia 2016 podczas głosowania w Sejmie, posłowie PiS przyjęli ustawę o nasiennictwie w której są BARDZO kontrowersyjne zapisy ZEZWALAJĄCE na obrót i wpisywanie do krajowego rejestru GMO.
ABY UCHRONIĆ POLSKĘ PRZED UPRAWAMI GMO TRZEBA KONIECZNIE wprowadzić zakaz obrotu nasion i roślin GMO zamykając dziurawe prawodawstwo, które przerzuca odpowiedzialność z korporacji na rolników i konsumentów i doprowadzi do zanieczyszczenia polskich pól przez GMO!
UWAGA! Ustawa wkrótce trafi na biurko Prezydenta Andrzeja Dudy. Napisz do niego list aby zawetował tę ustawę. Przykładowy list poniżej lub pod linkiem http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2016/12/listdoprezydenta.doc

Wspomniany projekt przeczy wieloletnim obietnicom PiSu, który niejednokrotnie deklarował wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO. Jest niezgodny z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP, które mówi, że Polska ma być krajem wolnym od GMO. Łamie konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i środowiska, wolności i własności.
Poprawki zgłaszane przez Kukiz15, które zostały odrzucone głosami PiS, PiS zgłaszał do ustawy o nasiennictwie w 2012 roku i oskarżał wtedy Rząd PO-PSL o celowe niszczenie polskiego rolnictwa. Teraz PiS kontynuuje dzieło koalicji PO-PSL i otwiera Polskę na GMO i niszczy polskie rolnictwo i zdrowie Polaków!
Napisz list do Prezydenta aby zawetował ustawę o nasiennictwie.
Wyniki głosowania w sprawie ustawy o nasiennictwie:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=31&NrGlosowania=204
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1043

Z poważaniem,
Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka, przewodnicząca Stowarzyszenia Ekoland/oddział zachodniopomorski
Jadwiga Łopata,laureatka ekologicznego Nobla, właścicielka edukacyjnego gospodarstwa EKOCENTRUM ICPPC
Sir Julian Rose, prezes ICPPC
==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC, 34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl, www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl


Przykładowy list
****************
Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
Adres e-mailowy: listy@prezydent.pl

Szanowny Panie Prezydencie,
Czuję się oszukany przez posłów z PiS, którzy 2 grudnia 2016 przyjęli ustawę o nasiennictwie w której są BARDZO kontrowersyjne zapisy ZEZWALAJĄCE na obrót i wpisywanie do krajowego rejestru nasion GMO.
Wspomniany projekt przeczy wieloletnim obietnicom PiSu, który niejednokrotnie deklarował wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO. Jest niezgodny z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP, które mówi, że Polska ma być krajem wolnym od GMO. Łamie konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i środowiska, wolności i własności.
Wiem, że zakaz stosowania nasion GM w uprawach wprowadzany jest corocznie rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i taki zakaz jeszcze(!) mamy. TO JEDNAK NIE WYSTARCZY, ABY UCHRONIĆ POLSKĘ PRZEZ UPRAWAMI GMO! TRZEBA KONIECZNIE wprowadzić zakaz obrotu nasion GMO, aby zamknąć dziurawe prawodawstwo, które doprowadzi do zanieczyszczenia polskich pól przez GMO i przerzuca odpowiedzialność z korporacji na rolników i konsumentów!

Poprawki zgłaszane przez klub Kukiz15, które zostały odrzucone głosami PiS, PiS zgłaszał do ustawy o nasiennictwie w 2012 roku i oskarżał wtedy Rząd PO-PSL o celowe niszczenie polskiego rolnictwa. Teraz PiS kontynuuje dzieło koalicji PO-PSL i otwiera Polskę na GMO, niszczy polskie rolnictwo i zdrowie Polaków!
Wprowadzenie bezwarunkowego zakazu GMO to sprawa pierwszoplanowa dla zdrowia i dobra Polaków, dla stanu rolnictwa i niezależności kraju. Przypominamy Panu, że 75-80% obywateli polskich deklaruje wolę, aby Polska była wolna od GMO. PRZECIW GMO są: Izby Rolnicze, Konwent Marszałków, wszystkie SEJMIKI WOJEWÓDZKIE. Czyj interes reprezentują zwolennicy GMO?

W przygotowaniu jest również nowelizacja ustawy o GMO (projekt ustawy o zmianie
ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw), w której możemy przeczytać, że na terytorium Polski będą tworzone strefy upraw roślin GMO! To całkowity zwrot w polityce PIS!
Minister Szyszko odpowiedzialny za ten projekt wielokrotnie wypowiadał się w mediach, krytykując poprzedni rząd, że w Polsce nie można dopuścić do upraw GMO ponieważ ich koegzystencja z uprawami tradycyjnymi nie jest możliwa.

Szanowny Panie Prezydencie,
Zwracam się do Pana, aby Pan wykorzystał swoje narzędzia i doprowadził do NATYCHMIASTOWEGO wprowadzenia zakazu obrotu i wpisywania do rejestru odmian GMO a także ustawowego zakazu upraw GMO zawartego w ustawie o GMO.
Apeluję do Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa weta i niedopuszczenie do przyjęcia ustawy o nasiennictwie w obecnej formie.

Z poważaniem,
imię, nazwisko, tytuł i/lub stanowisko w organizacji i adres do korespondencji
************

Wersja do druku

Ania - 17.12.16 9:57
Co do rzetelności wszelkich badań przez tzw naukowców ZAWSZE trzeba podchodzić z rezerwą.
Jeden nawet dostał Nagrodę Nobla za azotox, który później w ramach "pomocy" Amerykanie rozdawali za darmo.
Pszenica 100 lat temu miała średni plon 25 kwintali z ha dzisiaj ok 60 a chemiczni rekordziści mają 100 kwintali. 100 lat temu 20% areału służyło utrzymaniu koni, które były siłą pociągową w rolnictwie. Dzisiaj ten areał wszedł w produkcję masy dla człowieka.
Nadprodukcja jest gorsza niż chwilowe braki. Przechowywana pszenica jest zagazowana truciznami na robactwo, rozwijają się na niej różnego rodzaju pleśni.
Tania skrobia roślinna wypiera z menu człowieka białko zwierzęce też już coraz gorszej jakości. Koszty produkcji i zyski decydują o tym co propaganda nam wciska do jedzenia.
Kto ma interes w nadprodukcji żywności i przewożenia jej tysiące kilometrów ?
W marketach koło domu mogę kupić masło chyba polskie przewiezione 300 km i zagraniczne a nie mogę kupić masła z mleczarni oddalonej 40 km. Tak samo jest ze wszystkim. Obcy posiadają sieć dystrybucji, propagandę i nabijają swoją kabzę. Demokratyczni gminni politycy nie są w stanie pojąć jak przepływa pieniądz tylko w ich gminie. Rozmawiałam z jednym na temat ile gotówki wywozi DZIENNIE jedna biedaronka z małej gminy. Łatwo to policzyć gdyż miejscowi pracują na kasach i taką informację łatwo zdobyć. Demokratyczny polityk powiedział mi, że teraz mamy wolny rynek i na tym to polega, że władza tym się nie interesuje a on jest za wolnością a przeciw rasizmowi, faszyzmowi, ksenofobii itd.
Jak go spytałam co ma na myśli mówiąc ksenofobia to nie potrafił wytłumaczyć. Gdzieś usłyszał i powtarza.

Kujawiak - 17.12.16 9:44
Kazimierzu P. inżynierze od ROLICTWA.
Nie roluj nas swoją wiedzą, bo GMO, jest tak samo szkodliwe dla żołądka jak i twoje materiały wybuchowe w Puszczy Bydgoskiej. Co już dawno sprawdzono naukowo!

Kazimierz P inż rolictwa - 17.12.16 1:46
Co jest z tym GMO? Jeżeli jest szkodliwe, to należy udowodnić badaniami
n a u k o w y m i ! Gdyby GMO było szkodliwe dla zwierzat i ludzi,to byłby
surowy zakaz uprawiania tej rośliny. Przeciwnicy tego tworu tylko potrafią
krzyczeć.W TYM TKWI SPRAWA ZYSKÓW!

Panasiuk - 16.12.16 20:57
Zatem GMO jest szkodliwe i nie powinno być dopuszczone na rynek polski. Widocznie nikomu nie zależy na zdrowiu rodaków, nawet minister Szyszko, który wypowiadał się o szkodliwości owych żywności nagle zmienił zdanie. Dobra zmiana staje się fikcją. Pozdrawiam zwolenników bylejakości.

Agamemnon - 04.12.16 2:54
Procedura badań jest prosta. Każdy praktycznie może takie badanie przeprowadzić. Przeprowadzono zatem wiele badań. Badania oparte zostały na grupie doświadczalnej szczurów żywionych tylko jeden raz w tygodniu substratami zawierającymi GMO i wykazały zjawisko pojawienia się w tych organizmach komórek nowotworowych, po czym następowały silne przerzuty.

Grupa kontrolna szczurów, którym nie podawano substratów pochodzenia GMO była onkologicznie czysta. Podejrzewa się, że obecnie wysoka zachorowalność Polaków na nowotwory jakiej jeszcze w historii państwa polskiego nie notowaliśmy (obecnie ponad 80% zgonów w Polsce jest spowodowana nowotworami, służba zdrowia po cichu mówi o epidemii nowotworowej w Polsce) jest spowodowana niewłaściwą żywnością wprowadzoną do obiegu handlowego.

Świat biologii w swojej ewolucji nie zna naturalnego genetycznego mieszania organizmów zwierzęcych z organizmami roślinnymi.
Zrozumiały zatem jest brak czynnika immunologicznego w organizmach zwierzęcych na tak powstałą roślinę. Już nie pamiętam dokładnie gdy zapoznawałem się z tymi badaniami, czy zjawisko pojawienia się komórek nowotworowych zauważono w drugim czy trzecim pokoleniu szczurów poddanych eksperymentowi. Wiemy, że gen bakterii BT użyty w produkcji nasion GMO jest szkodliwy dla organizmu człowieka.

Bardzo się dziwię, że władze polskie nie przeprowadziły takich badań i to co Europa po zapoznaniu się z wynikami niezależnych badań, już odrzuciła to przyjmuje na polski rynek polski ustawodawca. Polacy płacą już za niewyjaśnioną politykę rozpowszechniania w kraju żywności o szkodliwym działaniu. W moim środowisku w którym żyję, ludzie umierają powszechnie na nowotwory. Zjawisko takie nie jest przypadkowe.

Jan Orawicz - 03.12.16 22:48
Tyyyyle krzyku z powodu tego nieszczęsnego GMO! Może ktoś
kiedyś poda, z jakiego to powodu ten twór GMO jest traktowany, jako
bardzo niebezpieczne stworzenie dla ludzkiego zdrowia? Czy są na ten
temat wyniki badań naukowych? Krzyku jest wiele,ale obiektywnych
podstaw do tego krzyku nie ma! Nie widzę podawanych danych naukowych
o tym "strasznym GMO"! I jak w takiej sytuacji traktować krzykaczy?
A zatem, dalej muszę na krzykaczy podejrzanie spozierać i uszy watą
zatykać!http://www.kworum.com.pl/article.php?uid=7217

Lubomir - 03.12.16 13:14
Obywatel podobnie jak kierowca musi mieć zawsze ograniczone zaufanie i to nie tylko do swoich kwalifikacji i możliwości, ale także do kwalifikacji i możliwości innych użytkowników. Politycy bardzo często świadomie lub nieświadomie stają się lobbystami obcych interesów. Kiedy największe metropolie światowe przygotowują się do ogłaszania zakazu poruszania się samochodami wyposażonymi w silniki Diesla, niemiecki Daimler AG przystępuje do budowy fabryki silników Diesla w Jaworze na Dolnym Śląsku. Produkcją samochodowych silników spalinowych zajmuje się już w Polsce Toyota Motor Industries. Czyżby Polacy mieli inne, bardziej odporne płuca na toksyny, niż mieszkańcy światowych metropolii?. A może Polsce wyznaczana jest rola wyrobnika technologicznych staroci i rezerwuaru najtańszej siły roboczej?. To niby awans, po byciu użytkownikiem niemieckiego złomu samochodowego. Włosi i Szwedzi tworzą najnowsze konstrukcje hybrydowe i elektryczne, my pakujemy się z deszczu pod rynnę. Technologiczny monopol Moskwy próbujemy zastąpić niechcianymi produktami Osi Berlin-Tokio?. I znów ktoś będzie ględził o braku innowacyjności wśród Polaków. Oby granie historią nie było tylko zasłoną dymną do przemycania do Polski szkodliwych, niemieckich projektów gospodarczych. O kolejnych, kosmicznych długach - wynikających z tych przedsięwzięć, też warto czasami pomyśleć.

Jan Orawicz - 02.12.16 2:39
Szokujące zmiany polityki PiS, to za mało mocne stwierdzenie! Trzeba
napisać: "Diabelskie zmiany polityki PiS!!!" A polityki PO są proponowane
zawsze anielskie zmiany i SLD , KOD,PSL! O tym należy pamiętać!!!
Na PiS jeszcze dodać: "Ty przeklęty PiSie już pod tobą cli się!!" I będzie
fajnie!! Może nie???!!! Pozdrawiam

W. Panasiuk - 01.12.16 2:47
Nie wolno nikomu się sprzeciwiać, ani krytykować, bo rząd ma zawsze rację i jest nieomylny, tak było, jest i będzie. Mówią, że tylko krowa nie zmienia zdania. pozdrawiam zwolenników GMO

Adam B - 30.11.16 22:19
Co jeszcze szokującego wymyślicie na PiS,by mącić ludziom w głowach?Nawet wtargnęli do tego pisma Kworum!!

Jan - 30.11.16 14:08
Mnie akurat ta zmiana nie zszokowała i była łatwa do przywidzenia.
Agentura Usraela zdominowała wszystkie nasze struktury władzy no może zostawili nam ministerstwo sportu.
W typowy dla tej nacji sposób wprowadzili nam po raz kolejny "walkę klas" teraz młodzi "demokratyczni", "patriotyczni" idioci pogardzają Polakami u których umysły są w fazie akme. Mamy szczęście, że już nie mordują jak nie tak dawno "wrogów ludu" mordowało otumanione komunizmem dziadostwo.
GMO już jest siane na ziemiach, które były własnością Ukrainy. Cena pszenicy na wyzwolonej Ukrainie już jest poniżej 10$ tak samo jest z innymi cenami. Spowoduje to u nas spadek cen w branży rolnej o 40%.
Miejmy nadzieję, że dzieci na szczeblach władzy poradzą sobie z problemami jakie nas czekają. Na razie zajęci są kosztownym i na kredyt "upiększaniem" otoczenia "barejowskimi misiami" ale jak nadejdzie czas przerażenia to mam nadzieję, że z amerykańskimi doradcami szybko uporają się głodnymi Polakami na ulicach i za kolejne kredyty będziemy szczęśliwi jeść tanie GMO.

Wszystkich komentarzy: (11)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

24 Maja 1609 roku
Zygmunt III Waza opuścił wraz z rodziną Wawel. W ten sposób odbyło się nieformalne przeniesienie stolicy do Warszawy


24 Maja 1946 roku
W więzieniu mokotowskim zamordowano oficerów NZW Lublin m.in. kpt. Zygmunta Wolanina ps. "Zenon" i mjr. Zygmunta Roguskiego ps. "Feliks"


Zobacz więcej