Czwartek 3 Grudnia 2020r. - 338 dz. roku,  Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Książka Rudolfa Jaworka

dział: "Na zachodzie bez zmian?"

Wszystkich w dziale: 36, strona 25 z 36
<<<  -  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  -  >>>


Część 25
Na progu niepodległości

Skończyła się pierwsza wojna światowa, powstała Polska. Jak potoczyły się dalsze losy naszego sąsiedztwa z niemieckim sąsiadem?


Nie było różowo. Prezydent Niemiec Hindenburg mówił: „Chętnie dołożyłbym Polakom ale czas po temu jeszcze nie nadszedł” a szef sztabu Rwichswery gen. Hans von Seect wtórował: „Istnienie Polski jest nie do zniesienia”. W poszukiwaniu owych „złotych myśli” ówczesnych niemieckich polityków pomaga książka A.M. Zawiślaka pt.: „Wypisy z dziejów wiarołomstwa i naiwności w polityce” Warszawa 1996r. (patrz op. cit s.32,33.) Przytacza on instrukcję kanclerza Niemiec G. Strasemanna dla swego ambasadora (r. 1926) w której czytamy:...”rozwiązanie zagadnienia granicy z Polską można osiągnąć tylko pod warunkiem, że kryzys gospodarczy i finansowy w Polsce dojdzie do punktu szczytowego, a cały organizm państwowy Polski popadnie w niemoc. Nie jest to jedyny cytat odsłaniający długofalowe cele ówczesnych Niemiec. Ówczesny Auswartiges Amt wydał w tamtym czasie instrukcje:...”w naszym interesie leży, aby w nadchodzącej zimie dopuszczać w Polsce do bardzo pogarszających się stosunków gospodarczych, tak aby ludność Górnego Śląska widziała własną korzyść przy pozostaniu w Rzeszy Niemieckiej”. Inny cytat z tamtych czasów, ministra spraw zagranicznych Rzeszy, określający cele jej polityki zagranicznej brzmiał:...”pokojowe uregulowanie polskich granic, które będzie odpowiadało naszym słusznym żądaniom jest niemożliwe, dopóki polska gospodarka nie osiągnie stanu zupełnego bezładu”.

Polityka zagraniczna Niemiec dążyła systematycznie w kierunku izolacji i okrążenia Polski. Układ z Rosją Radziecką w Rapallo w r. 1922 szedł w tym kierunku a traktat w Locarno 1925 podpisany przez państwa zachodnie z Niemcami zabezpieczał ich granice, a otwierał Niemcom możliwości ekspansji w kierunku wschodnim, czyli kosztem Czech i Polski.
Próbowała Polska przeciwstawić się rodzącemu niebezpieczeństwu. Z chwilą zajęcia przez Niemcy Nadrenii Polska zapewniła Paryż o gotowości wystąpienia przeciw Niemcom, o ile uczyni to Francja. Ta jednak tkwiła w bezczynności. Nie pozostało Polsce jak zmienić kurs i starać się utrzymać dobrosąsiedzkie stosunki z niebezpiecznym sąsiadem. Ten jednak po kolejnych sukcesach zwrócił się na Wschód, by zniewolić Polskę, i przy jej pomocy ruszyć na Bolszewię.

Jesienią 1938r Hitler zaproponował Polsce sojusz przeciw Rosji. Polska miała w zamian zatrzymać wszystkie tereny uważane dotąd przez Niemcy za sporne i uczestniczyć w zdobyczach terytorialnych na Wschodzie.
Polska mogła w zbliżającej się wojnie stanąć po stronie Hitlera jak to uczyniły Węgry, Rumunia. Jednak odrzuciła możliwość uczestniczenia w napaści na wschodniego sąsiada. Ten jednak nie miał skrupułów, porozumiał się z Hitlerem, i wspólnie napadli na Polskę.

Potem mamy już nasze doświadczenia z hitleryzmem i jego zbrodniczymi działaniami wobec Polski. Pewne skutki tych działań, zmierzających do zagłady naszego narodu opisałem w pracy pt. : „Wypędzeni” (Warszawa 2004r.). Szerzej temat poruszył J. Kossecki, w książce pt.: Totalna wojna informacyjna XX wieku a II RP. (Kielce ....r):
Pod okupacją niemiecką zostały zdezorganizowane zarówno polskie procesy gospodarcze jak i życie naukowe, kulturalne, publikatory, a nawet życie towarzyskie (tzn. wszystkie procesy związane z przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji). Gospodarkę polską całkowicie podporządkowano interesom niemieckim kosztem elementarnych, nawet czysto biologicznych, potrzeb polskiego narodu. Zablokowano też funkcjonowanie szkolnictwa średniego i wyższego...Zlikwidowano polskie niezależne publikatory, przestały funkcjonować polskie radiostacje, zabroniono Polakom posiadania radioodbiorników, a nieliczne wychodzące w polskim języku gazety podporządkowano władzom okupacyjnym. Rozpoczęto też akcję niszczenia polskiej kultury...zabroniono nawet wykonywania utworów polskiej muzyki narodowej. Polskie sfery kulturotwórcze podlegały systematycznej eksterminacji. Równocześnie propaganda hitlerowska systematycznie dezinformowała polski naród.

Władze okupacyjne prowadziły planową akcję demoralizowania polskiego narodu – np. chłopom za obowiązkowe dostawy żywności płacono wódką, wydawano też pornograficzne czasopisma. Jedność moralną społeczeństwa rozbijano poniżając jednych (Żydów i Polaków, a tworząc przywileje dla innych mniejszości – Litwinów, Ukraińców).Podstawowym narzędziem, prowadzonej w ramach totalnej wojny informacyjnej...była propaganda. Generalny Gubernator Hans Frank stwierdził: „Cała organizacja rozpowszechniania wiadomości musi być zdruzgotana...Prowadzona przez okupantów akcja prasowa ma zohydzić w oczach polskiego społeczeństwa przeszłość polską i zaszczepić wiarę w wyższość kulturalną i niezwyciężalność Niemiec. W dokumencie z 25.listopada 1939r. Czytamy:
-mową urzędową we wszystkich urzędach, także przed sądem jest wyłącznie mowa niemiecka. Polski język w żadnym razie nie będzie dozwolony...;
-Polakom nie wolno być właścicielami przedsiębiorstw. Z ich dotychczasowej własności gruntowej, ziemskiej i rolnej zostaną wywłaszczeni...;
-Polskich szkół nie będzie już w przyszłości na polskich obszarach...;
-Należy zabronić wszelkich nabożeństw w języku polskim..
. nabożeństwo może być odprawiane tylko przez specjalnie wyszukanych duchownych, posiadających niemiecka świadomość i tylko w niemieckim języku;
-Polskie restauracje i kawiarnie – jako ośrodki polskiego życia narodowego – powinny zostać zakazane. Polakom nie wolno chodzić do niemieckich teatrów, teatrzyków i kinoteatrów. Polskie teatry, kinoteatry i inne miejsca rozrywek kulturalnych powinny zostać zamknięte. Nie będą wydawane polskie książki i czasopisma. Z tych samych powodów nie wolno mieć Polakom radioaparatów i gramofonów;
-Polska inteligencja musi w całości i niezwłocznie zostać wysiedlona na pozostały obszar...;
-Opieka lekarska z naszej strony ma się ograniczyć wyłącznie do zapobieżenia przeniesieniu chorób zakaźnych na teren Rzeszy. Wszelkie środki, które służą ograniczaniu rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. Spędzanie płodu musi być niekaralne. Środki służące do spędzania płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publicznie oferowane. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia...

W ramach polityki ludnościowej dokument zawierał wskazania: - prowadzić negatywną politykę ludnościową poprzez środki propagandowe. Należy stale wpajać ludności myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. Powinno się wskazywać koszty, jakie dzieci powodują i co można za nie zdobyć dla siebie. Wskazywać na wielkie niebezpieczeństwo dla zdrowia grożące kobiecie przy porodzie. Obok tej propagandy powinna być prowadzona na wielką skalę propaganda środków zapobiegania ciąży...Nie powinno się zwalczać śmiertelności dzieci...
Omawiany plan zalecał również by na roboty przymusowe do Niemiec wywozić przede wszystkim mężczyzn żonatych i kobiety zamężne, gdyż w ten sposób rozbija się rodziny, co wpłynie na zmniejszenie przyrostu naturalnego...”


Zgodnie z powyższym planem Generalny Gubernator Frank wydał rozporządzenie (9.03. 39) wprowadzające pełną niekaralność aborcji dokonywanej przez Polki i przedstawicielki innych „niższych” narodów, a jednocześnie zwiększenie kar za aborcję dzieci niemieckich, do kary śmierci włącznie......

Wszystkich w dziale: 36, strona 25 z 36
<<<  -  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  -  >>>

03 Grudnia 1949 roku
W walce z UB-KBW zginęli por. K. Żebrowski ps. "Bąk" Komendant NZW Białystok z synem Jerzym ps. "Konar"


03 Grudnia 1977 roku
Urodził się Adam Małysz, skoczek narciarski, medalista olimpijski i trzykrotny mistrz świata.


Zobacz więcej