Piątek 5 Czerwca 2020r. - 157 dz. roku,  Imieniny: Bonifacego, Kiry,

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 03.04.12 - 18:36     Czytano: [1792]

Dział: Interwencje

Solidarna Polska chce powołania WKO

Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej PolskiejNa podstawie art. 33 Regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:

- w sprawie powołania Wysokiej Komisji Obywatelskiej do wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M


Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy Pana posła Ludwika Dorna

(-) Jacek Bogucki; (-) Andrzej Dera; (-) Ludwik Dorn, Mieczysław Golba; (-) Patryk Jaki; (-) Beata Kempa; (-) Arkadiusz Mularczyk; (-) Mariusz Orion-Jędrysek; (-) Jerzy Rębek; (-) Józef Rojek; (-) Andrzej Romanek; (-) Edward Siarka; (-) Piotr Szeliga; (-) Tadeusz Woźniak; (-) Marzena Wróbel; (-) Jan Ziobro; (-) Jarosław Żaczek.


Projekt

UCHWAŁA

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia ……… kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Wysokiej Komisji Obywatelskiej do wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej opowiada się za powołaniem z mocy ustawy Wysokiej Komisji Obywatelskiej zwanej dalej Komisją, która dysponowałaby wszystkimi uprawnieniami komisji śledczej, opisanymi w ustawie o sejmowej komisji śledczej.

Sejm uznaje, że do składu Komisji nie mogliby być powołani parlamentarzyści, osoby zatrudnione w administracji rządowej oraz inne osoby czynnie uczestniczące w konfliktach politycznych.

Na wszystkie organy państwa ustawa winna nałożyć obowiązek współpracy z Komisją w zakresie jej działania.
Komisja winna posiadać uprawnienie do zwracania się do państw trzecich, organizacji i instytucji międzynarodowych o współpracę w zakresie swojego działania oraz powoływania biegłych, w tym obywateli państw trzecich.

Członkowie rodzin osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej lub ich upełnomocnieni przedstawiciele powinni mieć prawo do uczestnictwa w pracach Komisji na statusie obserwatorów i zgłaszania wniosków dowodowych. Prawo takie winno przysługiwać przedstawicielom grup posłów zorganizowanych na zasadach opisanych w regulaminie Sejmu.
Sejm zwraca się do wszystkich podmiotów dysponujących prawem inicjatywy ustawodawczej o złożenie do laski marszałkowskiej projektów ustawy zgodnej z podanymi wyżej założeniami w terminie do trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały.


UZASADNIENIE

Mijają dwa lata od katastrofy smoleńskiej. Do tej pory nie została w sposób wiarygodny w oparciu o niezbicie ustalone fakty zrekonstruowana ostatnia, parosekundowa faza lotu Tu-154M, ani podane bezpośrednie przyczyny i przebieg katastrofy. Zostało dowiedzione, że w opisie przebiegu lotu i okoliczności, które mogły mieć wpływ na przebieg katastrofy powołana przez rząd komisja, tzw. komisja Millera swoje własne wrażenia, opinie i mniemania traktowała jako niepodważalne ustalenia faktyczne i to pomimo tego, że nie pozwalały na to nieliczne przeprowadzone ekspertyzy, w tym ekspertyza Centralnego Laboratorium Kryminalistyki, która nie pozwalała na przypisanie wypowiadanych w kokpicie słów śp. Generałowi Błasikowi. Rzekome ustalenia komisji Millera w tym zakresie zdezawuowały ustalenia Instytutu Ekspertyz Sadowych im. prof. Jana Sehna. Wedle publicznie dostępnej wiedzy zarówno komisja Millera, jak i – dotąd przynajmniej – prokuratura nie zleciły przeprowadzenia ekspertyz ( fizycznych, chemicznych, materiałoznawczych, na obecność śladów i mikrośladów), które pozwoliłyby odpowiedzieć na pytanie, czy do uszkodzenia Tu-154M doszło w wyniku uderzenia skrzydłem o brzozę, czy w inny sposób. W takich okolicznościach rzekome ustalenia komisji Millera oraz innych gremiów zajmujących się przyczynami i przebiegiem katastrofy smoleńskiej mają dokładnie taki sam status poznawczy: niezweryfikowanych hipotez, przy czym to organy państwa polskiego miały możliwość ich weryfikacji, lecz jej nie wykorzystały. Polityczne kierownictwo rządu po ujawnieniu braku wiarygodności ustaleń komisji Millera decyzją czysto polityczną zdecydowało się na ich podtrzymanie. W dwa lata po katastrofie smoleńskiej ani organy Rzeczpospolitej ani polska i międzynarodowa opinia publiczna nie wiedzą nic pewnego, jeśli chodzi o jej przebieg oraz bezpośrednie i pośrednie przyczyny. Odrębną kwestią jest nierównoprawny wobec strony rosyjskiej status polskiej prokuratury w prowadzonym śledztwie smoleńskim oraz ukierunkowanie tego śledztwa przez kierownictwo Prokuratury Generalnej. Pozwala to na stwierdzenie, że system prawny i polityczny Rzeczpospolitej wyczerpał obecnie swoje możliwości, jeśli chodzi o rekonstrukcję przebiegu i odkrycie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Upoważnia to do sięgnięcia po konstytucyjną możliwość rozwiązania nadzwyczajnego – powołania przez Sejm komisji śledczej. Oprócz wymienionych wyżej powodów za jak najszybszym powołaniem komisji o uprawnieniach śledczych przemawia upływ czasu, który w śledztwach i postępowaniach wyjaśniających przyczyny zdarzeń jest największym wrogiem dotarcia do prawdy materialnej. Uczy o tym każdy podręcznik kryminalistyki.

Wnioskodawcy uważają zarazem, że obecna ustawa o sejmowej komisji śledczej, wedle której Sejm powołuje członków komisji ze swego grona nie daje możliwości powołania ciała kolegialnego, które wiarygodnie wywiąże się z zadania wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Katastrofa smoleńska stała się bowiem przedmiotem intensywnego konfliktu politycznego i odwołując się do doświadczenia życiowego i zdrowego rozsądku nie można liczyć na to, że komisja, w której skład wchodzą posłowie będący uczestnikami tego konfliktu, nie stanie się forum, na którym będzie się on ujawniał w równie spektakularnych formach, jak dotąd.

Dlatego wnioskodawcy proponują uchwalenie odrębnej ustawy epizodycznej o Wysokiej Komisji Obywatelskiej – komisji śledczej, w której skład nie wchodziłyby osoby uczestniczące w konfliktach politycznych. Istnieją działające z mocy ustawy korporacje naukowe wraz z swymi prezesami (Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności) oraz konstytucyjnie określone organy kontroli państwowej i ochrony prawa (Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz sądy i trybunały. W przekonaniu wnioskodawców to jest właśnie krąg osób i instytucji, którym Sejm powinien powierzyć zadania komisji śledczej. Artykuł 111 Konstytucji w pełni to umożliwia.
Przesłanki, jakimi się kierujemy są następujące:

Po pierwsze, potrzebne jest rozpoczęcie od nowa badania przebiegu, przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej. Raport komisji Millera może służyć tu wyłącznie jako zbiór mniej lub bardziej prawdopodobnych hipotez, które wymagają weryfikacji.

Po drugie, wszystkie ośrodki władzy politycznej, które mogłyby w obecnym stanie prawnym powołać komisję (rząd, Prezydent) są stronami w sporze politycznym związanym z katastrofą smoleńską. Sejm jako organ wewnętrznie spluralizowany taka stroną nie jest, o ile w tej sprawie podejmować będzie decyzje większością głosów wykraczającą poza większość rządową.

Po trzecie, w skład komisji powinny wejść osoby niezależne od ośrodków władzy politycznej, nieuczestniczące w konfliktach politycznych i takie, których powołaniem jest ustalanie prawdy o faktach.

Zarazem wnioskodawcy nie proponują własnego projektu ustawy, lecz sposób wyrażenia przez Sejm woli uchwalenia takiej ustawy i apel do podmiotów, którym na mocy artykułu 118 Konstytucji przysługuje prawo do podjęcia inicjatywy ustawodawczej, by z tego prawa skorzystały. Trzymiesięczny termin umożliwiałby skorzystanie z tego prawa grupie obywateli, o czym stanowi art. 118 ust.2 Konstytucji.


Warszawa, dnia 03 kwietnia 2012 r.
Klub Parlamentarny
Solidarna Polska

Wersja do druku

Jan Orawicz - 06.04.12 20:05
Szanowny Panie Robercie całą tę sprawę ujął Pan w pełni obiektywnie. Jak na ironię ci rozłamowcy dali swemu ugrupowaniu nazwą Solidarna Polska. Rozbijając największą prawicową polską partię, nazwali siebie solidarnymi!! A teraz walczą o to,by Polacy im w tę niecną robotę uwierzyli. Serdecznie pozdrawiam

Robert - 06.04.12 14:41
spadochroniarz, ma racje - wymienione osoby klubu parlamentarnego Solidarna Polska, juz w samej nazwie jest groteską. Sa to członkowie nowej partii "ziobrystów" - a solidaryzowali sie w swojej karierze z wieloma skarajnyni partiami którymi byli członkami. Z taką solidnoscią w prezentowanych życiorysach "solidarną polską" thank you very much. To są zwyczajni bankruci nie tylko polityczni ale i patriotyczni. Od lat niczego nie dokonali a wszyscy są też odszczepieńcami PIS - dzięki której to parti jeszcze coś znaczyli. Chyba najmłodszym w parti "ziobrystów" jest sam Jan Ziobro ur. 4.09.1989 - młokos, o chorych ambicjach własnej kariery i bufonady - nie dbajacy o sprawy Polski wewnatrz i jako deputowany w EU.
Pani Ewa Kopacz, kolorowo ubabrana w afery - a szczytem jej absurdalnych osiagnięc była katastrofa Smoleńska, obecnie Marszałek Sejmu. Cynamonu z pieprzem, dodaje fakt, że czynnie zmontowała ekipę wraz z wrogami PiS i poległego w tej zagadkowej katastrofie Prezydenta L. Kaczyńskiego z Małzonką.
Ponad wszelką wątpliwość, jest to najbardziej stronniczo upolityczniona komisja Sejmowa z pośmiertną nienawiścią, wiec gwarancje jej wyników pracy są już na starcie wiadome. Gdy tymczasem obywatele całej Polski mają prawo do prawdy o dokonanym mordzie Smoleńskim - zapewnia to konstytucja i NIEZALEŻNE RZETELNE DOCHODZENIE - CO WYDAJE SIĘ OCZYWISTYM ŻE WEWNĘTRZNE MOŻLIWOŚCI ZOSTAŁY na oszustwach WYCZERPANE - WYPADA OPRZEĆ SIE NA EXPERTYZIE FACHOWCÓW ZAGRANICZNYCH bez szumowiny PO i wielu niejasnych urzedów i stanowisk jakie były prezentowane.

spadochroniarz - 05.04.12 14:53
PO 2 latach? ktoś na głowe upadł - ten sejm to wytwornhość wysokiej klasy fachmenów? - Myślę, że to raczej "przegrywka" przedwyborcza, do utrzymania sie w korycie. Są takie stworzenia, że koniecznie muszą sobie z golonkami pobiesiadować, w dbałości o higienę kąpiel rozgrzewająca - w/g standartów i zaleceń EU. Tak powiadziałby znany sekretarz, "w ostatnim cwierć wieczu, pogłowie trzody chlewnej wzrosło nam 4 krotnie. To jest tyle ile razy podchodził samolot do ladowania - po to aby pierdyknąć w miękie gałęzie brzozy i się rozsypać, że poskładac sie tego nie-nada, takie to ustrojstwo sovieckie. A brzozy u nich to toże dęby, stają jak włosy prokuratorów w polsze. Czasami mam przebłyski pamięći - co "bolek" zrobił z teczkami i IPN-em, obiecał nam taki Polish streeptease - "indianie" mieli biegać po ulicach w skarpetkach. I co z tego wyszło? że kowalscy biegaja po ulicach ze sztachetami z okrzykami ty ubeku a w odzywce na takie hasło - ty donosicielu agenturalny KGB. Wszystko tak utajnione, że transparenty "precz z komuną" muszą pozostać tajemnicą narodową. To jest troska na "gazie" tych samych jeszcze śmierdzących skarpetek.
A teraz mamy Kolejne Parle-menty, język francuski dokładnie okreslo to znaczenie, zaczynają w strachu bankructwa POlactwa ustawiac swoją przyszłosć, pojawiają się przbłyski ponad "wachowości" - to taki mandat demokratyczny od ludu wywodzacy się nadczłowieka - jako wespół zespół komisyjnie rozwiążą zagadkę mordu w Smoleńsku. Jak dotychczas to brano za mordę wszyskich co trochę cos wiedzieli a jak pisali to i dziennikarze znikali jak w trójkącie Bermudzkim. PO 2 latach kolej na nastepnych, mataczy im wiecej namacą tym wiecej dostaną a nwet awanse jak to praktyka już wykazała. Wyobrażcie sobie jak to poslowie będą przeprwadzać sekcje zwłok, badania fizyczno strukturalne części samolotu, aerodynamiki i analizę czarnej skrzynki - a co! oni sie na wszystkim znają! a jak się okaże że ona jest czerwona? o zgrozo! kończę bo mnie namierzą.

Wszystkich komentarzy: (3)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

05 Czerwca 1944 roku
Zmarł Józef Beck, polski polityk, dyplomata, wojskowy (ur. 1894)


05 Czerwca 1944 roku
Zmarł Bronisław Czech, najwszechstronniejszy polski narciarz okresu międzywojennego (ur. 1908)


Zobacz więcej